свитки

द्वेष–लक्षणम् आह– Определение нетерпимости द्वेष–लक्षणम् आह– ॥ दुःख–अनुशयी द्वेषः दुःखम् 1[उक्त–लक्षणम्] 2[प्रतिकूल–लक्षणम्]। तद्–अभिज्ञस्य तद्–अनुस्मृति–पूर्वकः1 तद्–साधनेषु अनभिलषतः यः अयं निन्दा–आत्मकः [क्रोधः]2, सः द्वेष–लक्षणः क्लेशः॥ 1–पूर्वकं ошибочно как не согласованное в роде […]

रागस्य लक्षणम् आह– Определение लक्षणम् пристрастия रागस्य आह– ॥ सुख–अनुशयी रागः सुखम् अनुशेते, इति सुख–अनुशयी। सुख–ज्ञस्य सुख–1[अनुस्मृति–] 2[अनुभूति–]पूर्वकः सुख–साधनेषु तृष्णा–रूपः गर्धः राग–संज्ञकः क्लेशः। [Разбирает изводное значение:] лежит непосредственно рядом अनुशेते […]

अविद्या–लक्षणम् आह– Определение неведанья अविद्या–लक्षणम् आह– ॥ अनित्य–अशुचि–दुःख–अनात्मसु नित्य–शुचि–सुख–आत्म–ख्यातिः अविद्या अतस्मिन् तत् [इति] प्रतिभासः अविद्या, – इति अविद्यायाः सामान्य–लक्षणम्। Общее определение सामान्य–लक्षणम् неведанья अविद्यायाः– неведанье अविद्या это इति предположение प्रतिभासः […]

– «क्लेश–तनू–करण–अर्थः» इति उक्तम्। तत्र के क्लेशाः? – Было сказано उक्तम् «имеющая предназначением ослабление обременений» «क्लेश–तनू–करण–अर्थः» इति। В этой связи तत्र что это за के обременения क्लेशाः? – इति आह– […]

– सः किमर्थम्? – Каково предназначение किमर्थम् у этого [деятельностного отрешения] सः? – इति आह– – Об этом इति автор говорит [следующее] आह– ॥ समाधि–भावना–अर्थः क्लेश–तनू–करण–अर्थः च क्लेशाः= वक्ष्यमाणाः। तेषां […]

ते ते दुष्प्राप-योग–ऋद्धि–सिद्धये येन दर्शिताः । उपायाः सः जगन्नाथः त्र्यक्षः अस्तु प्रार्थित–आप्तये ॥ Да поможет अस्तु в обретении испрашиваемого प्रार्थित–आप्तये тот सः Трёхокий त्र्यक्षः Наставник Мира जगन्नाथः, коим येन были […]

हेय–हेतुम् आह– Называется आह предпосылка подлежащего устранению हेय–हेतुम्– ॥ द्रष्टृ–दृश्ययोः संयोगः हेय–हेतुः द्रष्टा= चित्–रूपः पुरुषः। दृश्यं= बुद्धि–सत्त्वम्। तयोः अविवेक–ख्यातिः पूर्वकः यः असौ संयोगः भोक्तृ–भोग्यत्वेन संनिधानं [सः] हेयस्य दुःखस्य गुण–परिणाम–रूपस्य संसारस्य […]

तद् एवम् उक्तस्य क्लेश–कर्म–आशय–विपाक–राशेः अविद्या–प्रभवत्वात्, अविद्यायाः च मिथ्या–ज्ञान–रूपतया सम्यक्–ज्ञान–उच्छेद्यत्वात्, सम्यक्–ज्ञानस्य च स–साधन–हेय–उपादेय–अवधारण–रूपत्वात्, तद्–अभिधानम् आह– Так вот तद् एवम्, в силу того, что перечисленное उक्तस्य скопище обременений, деяний, намерений и их […]

अस्मितां लक्षयितुम् आह– В целях определить लक्षयितुम् самство अस्मितां автор говорит आह– ॥ दृक्–दर्शन–शक्त्योः एक–आत्मता इव अस्मिता दृक्–शक्तिः= पुरुषः। Потенция Зрящего दृक्–शक्तिः= Сознание पुरुषः। दर्शन–शक्ती रजस्–तमोभ्याम् 1[अनभिभूतः] 2[आत्म–अभिभूतः] सात्विकः परिणामः […]

अभिनिवेशस्य लक्षणम् अह– Объявляется अह определение लक्षणम् зацепки за жизнь अभिनिवेशस्य– ॥स्व–रस–वाही विदुषः अपि तथा–रूढः अभिनिवेशः पूर्व–जन्म–अनुभूत–मरण–दुःख–अनुभव–वासना–बलात् भय–रूपः समुपजायमानः «शरीर–विषय–आदेः मम वितोगः मा भूत्» इति अन्वहम् अनुबन्ध–रूपः सर्वस्य एव आकृमेः […]