свитки

फल–अन्तरम् आह– Оглашается आह следующий плод फल–अन्तरम्– ॥ धारणासु च योग्यता मनसः धारणाः वक्ष्यमाण–लक्षणाः। तासु प्राणायामैः क्षीण–दोषं मनः यत्र यत्र धार्यते, तत्र तत्र स्थिरी–भवति न विक्षेपं भजते॥ Удержания धारणाः будут […]

चतुर्विधस्य अस्य फलम् आह– Оглашается आह плод फलम् этой अस्य четырёхвидовой चतुर्विधस्य [регуляции дыхания]– ॥ ततः क्षीयते प्रकाश–आवरणम् ततः (=तस्मात् प्राणायामात्) प्रकाशस्य चित्त–सत्त्व–गतस्य यत् आवरणं क्लेश–रूपं, तत् क्षीयते (=विनश्यति), इति […]

त्रीन् प्राणायामान् अभिधाय, चतुर्थम् अभिधातुम् आह– Обозначив अभिधाय три त्रीन् формы регуляции дыхания प्राणायामान्, имея целью обозначить अभिधातुम् четвёртую चतुर्थम्, автор говорит आह– ॥ बाह्य–आभ्यन्तर–विषय–आक्षेपी चतुर्थः प्राणस्य बाह्यः विषयः– नासा–द्वादश–अन्त–आदिः। […]

तस्य एव सुख–अवगमाय, विभज्य, स्वरूपं कथयति– В целях облегчения понимания सुख–अवगमाय описывает कथयति её तस्य же एव собственную форму स्वरूपं‍, прорисовывая внутреннюю структуру (букв.: подразделяя) विभज्य– अव+1√गम् представляет собой идиому, […]

आसन–जयात् अनन्तरं प्राणायामम् आह– Следом за अनन्तरं освоением позы आसन–जयात् автор заводит речь आह о намеренной регуляции дыхания प्राणायामम्– ॥ तस्मिन् सति श्वास–प्रश्वासयोः गति–विच्छेदः प्राणायामः आसन–स्थैर्ये सति, तद्–निमित्तकः प्राणायाम–लक्षणः योगाङ्ग-विशेषः […]

तस्य एव 1[अनुनिष्पादितस्य]123 2[अनुनिष्पादिं]5 फलम् आह– Называется आह её तस्य же एव 1[अनुनिष्पादितस्य]123 2[последовательно появляющийся अनुनिष्पादिं]5 плод फलम्– ॥ ततः द्वन्द्व–अनभिघातः तस्मिन् आसन–जये सति द्वन्द्वैः शीत–उष्ण–क्षुत्–तृष्ण–आदिभिः योगी न अभिहन्यते, इति […]

तस्य एव स्थिर–सुख–प्राप्ति–अर्थम् उपायम् आह– Автор приводит आह приём उपायम् достижения устойчивости и удобства स्थिर–सुख–प्राप्ति–अर्थम् в ней तस्य же एव– ॥ प्रयत्न–शैथिल्य–आनन्त्य–समापत्तिभ्याम् तत् आसनं प्रयत्न–शैथिल्येना, आनन्त्य–समापत्त्या च स्थिरं सुखं भवति, […]

यम–नियमान् उक्त्वा, आसनम् आह– После изложения ограничений и обязательств यम–नियमान् उक्त्वा, автор рассказывает आह о сидячей позе आसनम्– ॥ स्थिर–सुखम् आसनम् आस्यते अनेन, इति आसनं पद्मासन–दण्डासन–स्वस्तिकासन–आदि। Изводное значение: При помощи […]

ईश्वर–प्रणिधानस्य फलम् आह– Оглашается आह плод फलम् упования в Господе ईश्वर–प्रणिधानस्य – ॥ समाधि–सिद्धिः ईश्वर–प्रणिधानात् ईश्वरे यत् प्रणिधानं भक्ति–विशेषः। तस्मात् समाधेः उक्त–लक्षणस्य अविर्भावः भवति, यस्मात् सः भगवान् ईश्वरः, प्रसन्नः सन्, […]

तपसः फलम् आह– Оглашается आह плод फलम् подвижничества तपसः – ॥ काय–इन्द्रिय–सिद्धिः अशुद्धि–क्षयात् तपसः तपः समभ्यस्यमानं चेतसः क्लेश–आदि–लक्षण–अशुद्धि–क्षय–द्वारेण काय–इन्द्रियाणां सिद्धि–प्रकर्षम् आदधाति। Подвижничество तपः, будучи должным образом практикуемо समभ्यस्यमानं, приносит आदधाति […]