свитки

ब्रह्मचर्य–अभ्यासस्य फलम् आह– Плод फलम् блюдущего девство ब्रह्मचर्य–अभ्यासस्य आह– ॥ ब्रह्मचर्य–प्रतिष्ठायां वीर्य–लाभः यः किल ब्रह्मचर्यम् अभ्यस्यति तस्य तद्–प्रकर्षात् निरतिशयं वीर्यं सामर्थ्यम् आविर्भवति। वीर्य–निरोधे हि ब्रह्मचर्यस्य प्रकर्षात् शरीर–इन्द्रिय–मनःसु वीर्यं प्रकर्षम् आगच्छति॥ […]

अस्तेय–अभ्यासवतः फलम् आह– Результат फलम् у блюдущего заповедь «не укради» अस्तेय–अभ्यासवतः आह– ॥ अस्तेय–प्रतिष्ठायां सर्व–रत्न–उपस्थानम् अस्तेयं यदा अभ्यसति, तदा अस्य तद्–प्रकर्षात् निरभिलाषस्य अपि सर्वतः दिव्यानि रत्नानि उपतिष्ठन्ते॥ Когда यदा лицо […]

– सत्य–अभ्यासवतः किं भवति? – Что किं бывает भवति у практикующего правдивость सत्य–अभ्यासवतः? – इति आह– – Об этом इति говорится आह– ॥ सत्य–प्रतिष्ठायां क्रिया–फल–आश्रयत्वम् क्रियमाणाः हि क्रियाः याग–आदिकाः फलं […]

एषाम् अभ्यास–वशात् प्रकर्षम् आगच्छताम् अनुनिष्पादिन्यः सिद्धयः यथा भवन्ति, तथा क्रमेण प्रतिपादयितुम् आह– Чтобы तथा последовательно क्रमेण изложить प्रतिपादयितुम् как यथा в силу практикования अभ्यास–वशात् этих [ограничений и обязательств] एषाम्, достигающих […]

– कथम् एषां योग–अङ्गत्वम्? – Каким образом कथम् у них एषां вспоможение в отрешении योगाङ्गत्वम्? – इति आह– – Об этом इति автор говорит आह– ॥ वितर्क–बाधने प्रतिपक्ष–भावनम् वितर्क्यन्ते, इति […]

नियमान् आह– Обязательства नियमान् आह– ॥ शौच–संतोष–तपस्–स्वाध्याय–ईश्वर–प्रणिधानानि= नियमाः शौचं द्वि–विधम्– बाह्यम्, आभ्यन्तरं च। बाह्यं= मृज्जल–आदिभिः काय–आदि–प्रक्षालनम्। आभ्यन्तरं= मैत्रि–आदिभिः चित्त–मलानां प्रक्षालनम्। Чистки शौचं двух видов द्वि–विधम्– внешние बाह्यम् и च внутренние […]

क्रमेण एषां स्वरूपम् आह– По порядку क्रमेण излагается आह их (причиндалов отрешения) एषां собственная форма स्वरूपम्– ॥ अहिंसा–सत्य–अस्तेय–ब्रह्मचर्य–अपरिग्रहाः यमाः तत्र प्राण–वियोग–प्रयोजन–व्यापारः= हिंसा। सा च सर्व–अनर्थ–हेतुः। तद्–अभावः= अहिंसा। हिंसायाः सर्व–प्रकारेण एव […]

–इति तेषाम् उद्देशम् आह– – Автор делает आह их तेषाम् перечисление उद्देशम्– ॥ यम–नियम–आसन–प्राणायाम–प्रत्याहार–धारणा–ध्यान–समाधयः अष्टौ अङ्गानि इह कानिचित् समाधेः साक्षात्–उपकारकाणि यथा धारणा–आदीनि। कानिचित् प्रतिपक्ष–भूत–हिंसा–आदि–वितर्क–उन्मूलन–द्वारेण समाधिम् उपकुर्वन्ति, यथा यम–आदयः। Некоторые कानिचित्, […]