наука

एकः पुरुषः व्रणित–अवस्थायां आरक्षकालयं गतः। आरक्षकः– किम् अभवत्? कथं एतावन्ति व्रणानि? पुरुषः– पत्नी ताडितवती। आरक्षकः– किमर्थम्? पुरुषः– तस्याः पितरौ अस्माकं गृहम् आगतौ स्तः। सा कथितवती– «तयोः कृते किमपि आनयतु»। आरक्षकः– […]

पत्नी– तिष्ठ तिष्ठ! किमपि प्रदर्शयितुम् इच्छामि। पतिः– पश्य, अद्य अहम् अतीव श्रान्तः कार्यालये कार्य–अधिक्यम् आसीत्। एतदर्थम् इदानीं संभाषणे आसक्तिः एव न अस्ति। महती शिरोवेदना वर्तते, निद्राऽपि न अस्ति। प्रातः आरभ्य […]

बहिः अकल्पिता वृत्तिः महाविदेहा। ततः प्रकाश–आवरण–क्षयः Внешняя неискусственная мыслеформа (вр̊тти) является «Большой внетелесной» <фиксацией> (махāвидехā <дхāран̣ā>). В результате неё — устранение препоны свету. शरीरात् बहिर् मनसः 1[वृत्ति–लाभः] 2[या वृत्तिः, सा]ЙБВ […]

मित्रम्१—अहं अल्लादीनस्य अद्भुत–दीपं प्राप्तवान्। मित्रम्२—अहो, किम् ईप्सितं त्वया? मित्रम्१—तव विवेकः इतः दशगुणं वर्धेत इति आकाङ्क्षम्। मित्रम्२—कियत् प्रेम तव मयि!! ततः किम् अभवत्? अपि वर्धितं तेन? मित्रम्१—न एव। शून्यस्य असकृत् गुणेन […]

– त्वं प्रातः कति–वादने उत्तिष्ठसि? – चतुर्वादने, अनतिक्रम्य। – अहो, एवं महति प्रत्यूषे उत्थाय, किं करोषि? – अन्य–पार्श्वं परिवृत्य, पुनः स्वपिमि। — Ты утром во сколько встаёшь? — В четыре […]

पत्नी– कुत्र गम्यते? पतिः– आत्म–हननाय। पत्नी– तर्हि इमं स्यूतं नयतु। पतिः– स्यूतः?! कुतः?? पत्नी– मध्ये यदि निर्णयः परिवर्तते, तर्हि प्रत्यागमन–समये एक–किलो–मितान् वृन्ताकान्, अर्ध–किलोमितां तिन्त्रिणीं च आनयतु। Жена: Куда уходишь? Муж: […]

रक्षकपुरुषः– त्वं एकस्मिन् एव आपणे दिन–त्रयं चौर्यं कृतवान्। कुतः? चोरः– अहं चौर्यं तु एकम् एव दिनं कृतवान्। पत्न्यै शाटिकां अचोरयम्। ततः दिन–द्वयं वर्ण–अन्तर–शाटिकायै गन्तव्यम् आपतितम्। Полицейский: Ты три дня воровал […]

– अस्माकं शुनकः बुद्धिमान् अस्ति। – किं तस्य बुद्धिमत्त्वम्? – प्रातःकाले वार्तापत्रम् आनीय ददाति। – कः विशेषः? सर्वे शुनकाः तथा एव आचरन्ति। – किन्तु वयं वार्तापत्रं न क्रीणीमः। — Наш […]

– कः तव प्रिय–लेखकः? – जार्ज वाशिंगटन्। – किन्तु सः किमपि न अलिखत्। – आम्। अतः एव इष्टतमः। — Кто твой любимый писатель? — Джордж Вашингтон. — Но он ведь […]

– प्रतिदिनं दश–चषक–मित–जलं पातव्यम्। – न शक्यते। – कुतः? – गृहे चत्वारः एव चषकाः सन्ति। — Ежедневно нужно пить по десять кружек воды. — Не получится. — Почему? — В […]