наука

 ब्रह्मचर्यं, जपः, होमः, काले शुद्ध–अल्प–भोजनम्, अराग–द्वेष–लोभाः च तपः उक्तं स्वयंभुवा। σ: ब्रह्मचर्यं, जपः, होमः, काले शुद्ध–अल्प–भोजनम्, अराग–द्वेष–लोभाः च <इति एतत्> तपः उक्तं स्वयंभुवा। ब्रह्मचर्यं (N sg от n ब्रह्मचर्य) Целомудрие; […]

Поклонение Солнцу

Когда в начале 2000-х я начинал изучение индийской астрологии, то одной из первостепенных задач стояло познакомиться с архетипами планет. Всё дело в том, что именно знание архетипов, умение на них […]

 इति एतत् तपसः देवाः महाभाग्यं प्रचक्षते, सर्वस्य अस्य प्रपश्यन्तः तपसः पुण्यम् उत्तमम्। σ: 1इति एतत् तपसः महाभाग्यं देवाः प्रचक्षते, 2सर्वस्य अस्य तपसः उत्तमम् पुण्यम् प्रपश्यन्तः। इति (pcl) Вот; एतत् (A […]

प्रजापतिः इदं शास्त्रम् तपसा एव असृजत् प्रभुः। तथा एव वेदान् ऋषयः तपसा प्रतिपेदिरे। σ: 1प्रभुः प्रजापतिः इदं शास्त्रम् तपसा एव असृजत्। 2तथा एव ऋषयः वेदान् तपसा प्रतिपेदिरे। प्रजापतिः (N sg […]

तपसा एव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः इज्याः च प्रतिगृह्णन्ति, कामान् संवर्धयन्ति च। σ: aब्राह्मणस्य तपसा एव विशुद्धस्य, bदिवौकसः इज्याः च प्रतिगृह्णन्ति, कामान् च संवर्धयन्ति। तपसा (I sg от n तपस्) Тапасом; […]

यत्किंचित् एनः कुर्वन्ति मनो–वाग्–मूर्तिभिः जनाः, तत् सर्वं निर्दहन्ति आशु तपसा एव तपोधनाः। σ: aयत्किंचित् एनः जनाः मनो–वाग्–मूर्तिभिः कुर्वन्ति, bतत् तपसा एव सर्वं आशु निर्दहन्ति, cतपोधनाः <सन्तः>। यत्किंचित् (A sg n […]

कीटाः च, अहि–पतङ्गाः च, पशवः च, वयांसि च, स्थावराणि च भूतानि दिव्यं यान्ति तपो–बलात्। σ: कीटाः च, अहिपतङ्गाः च, पशवः च, वयांसि च, स्थावराणि च भूतानि तपो–बलात् दिव्यं यान्ति। कीटाः […]

 महापातकिनः च एव, शेषाः च अकार्य–कारिणः तपसा एव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात् ततः। σ: महापातकिनः च एव, शेषाः च अकार्य–कारिणः सुतप्तेन एव तपसा ततः किल्बिषात् मुच्यन्ते। महापातकिनः (N pl m subst […]

यत् दुस्तरं, यत् दुरापम्, यत् दुर्गं, यत् च दुष्करम्। सर्वं तत् तपसा साध्यम्; तपः हि दुरतिक्रमम्॥ σ: यत् दुस्तरं, यत् दुरापम्, यत् दुर्गं, यत् च दुष्करम्, तत् सर्वं तपसा साध्यम्। […]

औषधानि, अगदाः, विद्या, दैवी च विविधा स्थितिः तपसा एव प्रसिध्यन्ति। तपः तेषां हि साधनम्। σ: औषधानि, अगदाः, विद्या, विविधा च दैवी स्थितिः तपसा एव प्रसिध्यन्ति। तपः हि तेषां साधनम्। औषधानि […]