наука

क्षीण–वृत्तेः, अभिजातस्य इव मणेः, ग्रहीतृ–ग्रहण–ग्राह्येषु तत्–स्थ–तद्–अञ्जनता समापत्तिः 1. Делая подводку к сӯтре, Вйāса указывает: लब्ध–स्थितिकस्य चेतसः किं–स्वरूपा, किं–विषया वा समापत्तिः? Какой природы и касаемо чего бывает самāпатти у обретшего устойчивости […]

काचन वृद्धा पलितकेशिनी दन्तहीना नमिताकृतिः दण्ड–अवलम्बिनी वीथ्यां शनैः गच्छति स्म। कश्चन युवा, तां दृष्ट्वा तस्याः वयो–गौरवात् तां प्रणनाम। सा सुदीर्घं तं विलोक्य, सहर्षम् अवदत्– – रे, बहूनि वर्षाणि गतानि खलु […]

पानलोलः पिता तरुणं पुत्रम् आत्मना सह पानागारम् अनयत्। पुत्रस्य इदम् एव प्रथम–पानम् आसीत्। उभौ पातुं प्रारभेताम्। पुत्रः प्रारंभे एव पितरम् अवदत्– – तात, कथय, कदा अहं पानात् विरमै। कतिपय–चषकान् आपीय, […]

सहोदरी सहोदरं पृच्छति– भ्रातः, पितामह्यै तस्याः जन्मदिने किम् उपायनं दातुम् इच्छसि? सहोदरः– अहं तस्यै पादकन्दुकं दास्यामि । सहोदरी– व्यर्थः खलु। सा पादकन्दुकेन किं वा करिष्यति? सहोदरः– यतः, सा मम जन्मदिने […]

— Ну и где у тебя что течет? Показывай! – Семен как обычно деловито расхаживал по моей ванной комнате. С нашей последней встречи прошло уже почти два месяца. И, если […]

वैद्यः चिकित्सां लब्धवता केनचन सह दूरवाण्यां समलपत्– – भोः, त्वया दत्तं वित्तकोषपत्रं पुनर् आयातम् खलु इति। चिकित्सितः प्रत्यवदत्– – क्षम्यतां, मम जानु–वेदना च पुनर् आयाता इति। СЛОВАРЬ: वित्तकोषपत्रम् (неологизм) Чек […]

काचन मान्या स्त्री औषधापणिं गता। सा आपणिकम् अपृच्छत्– – भोः! मया सियनैड् विषः क्रयणीयः। अत्र लभ्यते किम्? इति। चकितः आपणिकः ताम् अपृच्छत्– – आर्ये, किमर्थं विषं क्रीणासि? इति। सा गम्भीर–स्वरेण […]

भार्या– “प्रिय! मम कार्–यानस्य वाय्विन्धनमिश्रके जलं प्रविष्टम्, इति भाति। भर्ता– प्रिये! कथम् इदं स्यात्? तव कार्-यानम् इदानीं कुत्र अस्ति? भार्या– (सगद्गदम्) अस्मत्–प्लवन–कासारे। СЛОВАРЬ: कार्–यानम् (неологизм) Автомобиль वाय्विन्धनमिश्रकः (неологизм) Карбюратор प्लवन–कासारः […]

स्त्री पत्या सह कलहम् अकरोत्। तद्–अनु स्वमातरं दूरवाण्या अवदत्– – अम्ब, पुनः मम भर्ता मया सह कलहम् अकरोत्। तेन सह जीवनं दुष्करम्। तव गृहम् आगमिष्यामि इति। माता अवदत्– – वत्से, […]

Несколько последних лет моим тайным увлечением была текстология. Я осваивал методологию по доступным учебникам, изобретал свои велосипеды, вырабатывал свои подходы. «Дело об уродливой бхарунде», активно обсуждавшееся в «Обществе ревнителей санскрита», […]