наука

– कुतः मत्तः जुगुप्सन्ते, त्वयि स्निह्यन्ति मानवाः। इति पृष्टं कृतान्तेन जीवनं प्रत्यभाषत – – त्वं यतः दुःख–दं सत्यं, मिथ्या अहं सुमनोहरम्॥ – Какого чёрта меня люди презирают, а в тебя […]

Есть вещи, раскрытию которых противостоит структура этого мира. Не потому что он злой. А потому что… это как с образованием: на каждом уровне своя подача материала. А теории великих физиков […]

Издание было подготовлено для нужд Бенаресского Колледжа и не предполагало придания широкой огласке. В него вошёл коренной текст и перевод двух первых Четвертей «Раджа-мартанды». Изданы отдельными брошюрами (Book I, Book […]

कोऽपि वृकः कस्मिंश्चित् निर्झरे जलं पातुं गतः दृष्टवान्, यत् निम्न–भागे एकः मेषः अपि जलं पिबति इति। ततः तेन विचारितं, यत‍् «कथम् अपि एषः हन्तव्यः। परंतु यावत् अहम् एतस्य समीपं यास्यामि, […]

एकदा बहवः मूषकाः, सभां कृत्वा, विचारयितुम् आरेभिरे यत् मार्जारस्य उपद्रवः कथं शान्तः भवेत्। बहु–विवाद–अनन्तरं सर्वैः स्वीकृतं, यत् एका घण्टानां माला तस्य कण्ठे दृढं वेष्टयितव्या, यथा यदा एव सः आगच‍छेत्, तदा […]

कस्मिंश्चित् नगरे कंचित् महापराधम् अवगत्य राज्ञा सर्वेषाम् नासिका छिन्ना। दैवात् कोऽपि वणिक् व्यापार–अर्थी तत् नगरं प्रविष्टः, सर्वान् अपि विग्रान् एव अवलोक्य, चकितः बभूव। ते च सर्वे अमुं दृष्ट्वा, गरुडः अयं, […]

एकः काकः कुतश्चित् एकं मांस–पिण्डम् आदाय, कस्यचित् वृक्षस्य शाखायाम् उपविष्टः। तावत् एकः शृगालः कुतोऽपि समायातः तरु–तले स्थित्वा, काकम् आलोक्य, धूर्ततया तम् उवाच– – अहो ईदृशी रमणीया आकृतिः मया कस्याऽपि पक्षीणः […]

कोऽपि जनः, आम्र–फलानि कदा भक्षयिष्यामि, इति चिन्तयन्, तेषाम् एव माधुर्यं स्मरन् आसीत्। तावत् अकस्मात् केनाऽपि पथिकेन पृष्टः– – भोः द्वे, पञ्च, दश च संकलितानि कनि भवन्ति? सः आह– – सप्तदश […]

कश्चित् बकः, कस्यचित् हंसस्य मुखात् मानस–सरोवरस्य बहु–प्रशंसां श्रुत्वा, प्रष्टुम् आरब्धवान्– – कथ्यतां तत्र किं किम् अस्ति इति? हंसः उवाच– – तत्र अमृतम् इव जलम् अस्ति, मणिमयानि सोपानानि सन्ति, मधुर–गन्धीनि च […]

कश्चित् पथिकः गच्छन्, मार्गं रुद्ध्वा स्थितं कंचित् गर्दभं ददर्श। सः तु अञ्जलिं बद्ध्वा वारं वारम् उक्तवान्– – भद्र, एकतः भव, मयि गते पुनः एवं स्थास्यसि प्रसीद। परंतु गर्दभः, तम् अवलोक्य […]