наука

Правило имеет два подслучая. ПОДСЛУЧАЙ 1 6.1:112 [संहितायाम्]72 अतः रोः अप्लुतात् अप्लुते [अति]108 [उत्]110 1. Смысл अकारात् अप्लुतात् उत्तरस्य रोः (=रेफस्य) उकार–अनुबन्ध–विशिष्टस्य अकारे अप्लुते परतः उकार–आदेशः भवति Замена звуком «у» […]

॰р + р॰ => ॰ø + р॰ 8.3:14 [संहितायाम्]2:108 रः [पदस्य]1:16 रि [लोपः]13 1. Смысл रेफस्य रेफे परतः लोपः भवति। Имеет место भवति усечение लोपः звука «р» रेफस्य перед следующим […]

1. Смысл Если иное не предусмотрено нижеследующими правилами, то конечный «॰р», введённый правилом 8.2:66, сохраняется. У самого Панини это правило не сформулировано, поскольку носит остаточный характер и напрямую следует из […]

Есть две формы подачи материала. Традиционная и современная. Современная рассматривает искажения конечного додыха विसर्ग–संधिः। Традиционная, в лице Панини, подходит к вопросу несколько иначе. Тема очень сложная. Я долгое время пытался […]

शश–क्रीडनम् शश–क्रीडनम् स्वमिन्या हातम् वर्षे सति अतिष्ठत् शशः। सो ऽवचरितुम् न अशक्नोत् क्लिन्नः सो ऽखिलम् अभवत्। गजः स्वप्न–कालः। कलुषः सुप्तः। पेटिकायां आशेते पार्श्वे सः। मल्लुः न्यास्यति सुशुप्सुः शय्ये। गजः तु […]

एकः अहि–तुण्डिकः आसीत्। सः, सर्पान् गृहीत्वा, जीवनं करोति स्म। एकदा सः एकं सर्पम् आनयति। सर्पं पेटिकायां स्थापयति च। प्रतिदिनं सर्पस्य प्रदर्शनं करोति। जीवनं करोति। कदाचित् अहि–तुण्डिकः अन्यं ग्रामम् अगच्छत्। तस्य […]

एकं नगरम् आसीत्। तत्र रामः, सोमः इति मित्रद्वयम् अवसत्। रामः विद्याम् इच्छति। सोमः धनम् इच्छति। एकदा मित्र–द्वयं विदेशम् अगच्छत्। रामः तत्र विद्याम् अपठत्। सोमः धन–संग्रहम् अकरोत्। अनेकानि वर्षाणि अगच्छन्। मित्रद्वयम् […]

Автор: G.S.Murthy वृद्धः धीवरः कश्चित् स्व–प्लवे उपविश्य मत्स्यान् गृह्णाति स्म। तदा वाणीं शुश्राव, «माम् उद्धर» इति। परितः दृष्टिं प्रससार, परंतु कमपि न अपश्यत्। स्वप्ने पश्यामि किमिति अचिन्तयत्। पुनः सा वाणी […]

एकः जम्बूकः अस्ति। सः एकदा आहर–अर्थं वने भ्रमति। एकत्र सः द्राक्षा–लतां पश्यति। लतायाम् अनेकानि द्राक्षा–फलानि सन्ति। तानि पक्वानि। जम्बूकः «अद्य मम द्राक्षा–फलानां भोजनम्» इति चिन्तयति। द्राक्षां लब्धुम् उपरि उत्पतति। किंतु […]