наука

कस्मिंश्चित् कुञ्जे लम्बमानान् द्राक्षागुच्छान् भाक्तुं काऽपि उल्कामुखी चिरम् उत्पतन्ती अपि, ग्रहीतुं न शशाक। ततः परिवर्तमाना केनचित् शशकेन पृष्टा– – मित्र, अपि भुक्ताः द्राक्षाः? सा उवाच– – तिक्ताः सन्ति, इति परित्यक्ताः। […]

कस्यचित् वृकस्य दंष्ट्रायां किंचित् अस्थि–खण्डं लग्नम् आसीत्। तस्य निस्मारणाय सः कंचित् मयूरं प्रार्थयाम् आस यत्– – यदि भवान् मम दंष्ट्रायां तिर्यक्–प्रविष्टम् अस्थि–खण्डं स्व–चञ्च्वा निःसारयेत्, तद् अहं किंचित् पारितोषिकं दद्याम्। सः […]

कस्याश्चित् नद्याः प्रवाहे कोऽपि भल्लूकः पतितः जल–वेगेन नीयते स्म। तं कम्बलं मत्वा, कोऽपि ग्राम्यः सोत्फालं जले पपात, गत्वा च तं जग्राह। तावत् भल्लूकेन अपि सः गृहीतः, प्राण–संशयम् आपेदे। तावत् तटे […]

कस्मिंश्चित् वने, दाव–अग्निम् आलोक्य, भीतः मृगः पलायितः कस्यचित् व्याधस्य जाले निपपात। दैवात् तस्मात् निःसृतः कस्यचित् भल्लूकस्य कन्दरं प्रविष्टः। तेन व्यापाद्यमानः ततः अपि पलायितः कस्मिंश्चित् कूपे निपतितः। * * * भाग्य–हीनः […]

कश्चित् ग्रामीनः गच्छन् मार्गे पतितम् एकं मुक्ताफलं प्राप। सः तु तत् हस्तेन उत्थाप्य, «मम क्षेत्रे कोटिशः यवाः सन्ति, इति किम् एकेन मुक्ताफलेन» — इति उक्त्वा, पुनः प्रक्षिप्य, प्रचलितः। * * […]

Позвольте, я немного поиграю в лексикографа. Итак, слово आशयः Изводится от आ+ 2√शी +अच्। आ+ 2√शी «покоиться/лежать в/на чём-либо; прилагаться/прикладываться» Единственное значение, в котором я встречал это слово: आधारः «ёмкость, […]

स्वाध्यायात् इष्ट–देवता–संप्रयोगः От молитвословия स्वाध्यायात् – контакт с избранным божеством इष्ट–देवता–संप्रयोगः Был период, — подозреваю, что у многих переводчиков он и не проходит, — когда я пытался «подстраивать» переводимые тексты […]

Это последний диалог из тех, что мне удалось разыскать в свободном доступе, вычитать и перевести. Предположительно, есть продолжение. एकोनविंशः संवादः बोद्धि–मन्दिरे। В буддийском храме पथिकः– – सुसायं, कथम् अस्ति भवान्? […]

अष्टादशः संवादः प्रत्यागमनम् ВОЗВРАЩЕНИЕ पथिकः– – अत्र पञ्च दिनानि अतिष्ठम्। – Я пробыл здесь пять дней. इदानीं यात्रां प्रतिष्ठामि। धन्यवादः। Теперь я продолжу своё путешествие. Спасибо. वृद्धः– – मम मौन–कालः […]

चतुर्दशः संवादः सेविकया सह С КОНСЬЕРЖКОЙ पथिकः– – नमस्ते। – Здрасьте. सेविका (консьержка)– – सुसायम्। – Добрый вечер. कथम् उपकर्तुं शक्नोमि भवते? – Чем могу вам помочь? प– – एकः […]