наука

1148 зн. कश्चन पर्वतः आसीत्। तत्र बहवः वानराः वसन्ति स्म। कदाचित् हेमन्त–समयः संप्राप्तः। सर्वत्र वात–आवरणे अत्यन्तं शैत्यम् आसीत्। हिमपातः अपि भवति स्म। एतादृशं दुस्सहं शैत्यं सोढुम् अशक्ताः वानराः कम्पन्ते स्म। […]

1222 зн. पुरातन–काले गङ्गा–तीरे कश्चन आश्रमः आसीन्। तत्र याज्ञवल्क्यः नाम महर्षिः वसति स्म। सः कदाचित् श्येन–मुखात् पतिताम् एकां मूषिकां दृष्टवान्। करुणया सः तां मूषिकां आश्रमं नीतवान्। तत्र मन्त्र–बलेन तां कन्यकां […]

704 зн. कश्चन तमालवृक्षः आसीत्। तस्य वृक्षस्य शाखायाम् एकः नीडः आसीत्। तत्र कश्चन चटकः पत्न्या सह वसति स्म। कदाचित् वर्षा–कालः आगतः। बहिः सर्वत्र शीतलं वात–आवरणम् आसीत्। नीडे तु औष्ण्यम् आसीत्। […]

839 зн. कस्मिंश्चित् वने कश्चन वटवृक्षः आसीत्। तस्मिन् वृक्षे बहवः बकाः वासं कुर्वन्ति स्म। वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि वासं करोति स्म। एकदा कृष्णसर्पः एकस्य बकस्य शावकान् खादितवान्। तदा सः […]

1560 зн. कस्मिंश्चित् ग्रामे मित्रशर्मा नाम ब्राह्मणः आसीत्। सः अतीव निर्धनः। कदाचित् सः ग्राम–अन्तरं गतवान्। तत्रत्यः भू–स्वामी अतीव दयालुः आसीत्। सः ब्राह्मणाय दान–रूपेण एकम् उत्तमम् अजं दत्तवान्। ब्राह्मणः तम् अजं […]

1233 зн. कस्मिंश्चित् वने चण्डरवः नाम शृगालः वसति स्म। एकदा सः, आहारम् अन्विष्यन्, नगरम् आगतवान्। तं दृष्ट्वा, अनेके शुनकाः भषन्तः समीपम् आगतवन्तः। चण्डरवः भीत्या धावितुम् उद्युक्तः। शुनकाः अपि तस्य अनुसरणं […]

1124 зн. कश्चन महाराजः आसीत्। तस्य शय्यायां मन्दविसर्पिणी नाम यूका वसति स्म। सा युका महाराजस्य रक्तम् आस्वादयन्ती सुखेन जीवति स्म। एकदा अग्निमुखः नाम कश्चित् मत्कुणः तां शय्याम् आगतवान्। तं दृष्ट्वा, […]

1909 зн. कस्मिंश्चित् अरण्ये भासुरकः नाम सिंहः वसति स्म। सः अतीव शक्ति–शाली। भासुरकः प्रतिदिनम् अनेकान् मृगान् विना कारणं मारयति स्म। एतेन वनस्य अन्ये मृगाः कष्टम् अनुभवन्ति स्म। अतः एकदा ते […]

962 зн. कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन दरिद्रः ब्राह्मणः वसति स्म। सः भिक्षा–अटनेन जीवनं करोति स्म। कदाचित् सः पिष्टेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य, तस्य अधः उपविश्य, सः एकदृष्ट्या […]

1356 зн. कुत्रचित् अरण्य–प्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। तत्र बहवः जलचराः आसन्। कश्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। काल–अन्तरे सः बकः वृद्धः अभवत्। वार्धक्य–कारणतः सः मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवत्। […]