наука

1909 зн. कस्मिंश्चित् अरण्ये भासुरकः नाम सिंहः वसति स्म। सः अतीव शक्ति–शाली। भासुरकः प्रतिदिनम् अनेकान् मृगान् विना कारणं मारयति स्म। एतेन वनस्य अन्ये मृगाः कष्टम् अनुभवन्ति स्म। अतः एकदा ते […]

962 зн. कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन दरिद्रः ब्राह्मणः वसति स्म। सः भिक्षा–अटनेन जीवनं करोति स्म। कदाचित् सः पिष्टेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। तं घटं नागदन्ते अवलम्ब्य, तस्य अधः उपविश्य, सः एकदृष्ट्या […]

1356 зн. कुत्रचित् अरण्य–प्रदेशे एकः सरोवरः आसीत्। तत्र बहवः जलचराः आसन्। कश्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसति स्म। काल–अन्तरे सः बकः वृद्धः अभवत्। वार्धक्य–कारणतः सः मत्स्यान् ग्रहीतुम् अपि असमर्थः अभवत्। […]

836 зн. कश्चन महावृक्षः आसीत्। तत्र कश्चन काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति, तदा कृष्णसर्पः तस्याः शावकान् खादति […]

Я лишь кратко обрисую ситуацию, потому что детально расписывать её не вижу никакого смысла. Списки во все времена являются ходовым товаром. Тем самым артефактом мудрости, который позволяет богатым карапузам ощущать […]