अस्मिता

वितर्क–विचार–आनन्द–अस्मिता1–अनुगमात् संप्रज्ञातः 1:17
अविद्या–अस्मिता2–राग–द्वेष–अभिनिवेशाः क्लेशाः 2:3
दृग्–दर्शन–शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता3 2:6
ग्रहण–स्वरूप–अस्मिता4–अन्वय–अर्थवत्त्व–संयमात् इन्द्रिय–जयः 3:47
निर्माण–चित्तानि अस्मिता5–मात्रात् 4:4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *