Санскрит в наши дни 3

Ещё один нравоучительный рассказ, основанный, по ощущениям, на реальных событиях. В нём, к слову нашли отражение достаточно распространённые матричные сценарии, а подоплёка полностью кармическая.

सङ्गं मा कुरु दुष्टानाम्

(सं) अ. ज्ञानशेखरः, राजपाल्यम्

Зн.: 702

1अमरावत्यां देवदत्तः नाम वणिक् आसीत्। 2प्रभूतं धनं सम्पादितम् आसीत् तेन। 3तस्य पुत्रः भट्टनाथः। 4दुष्ट–मित्राणां सहवासस्य कारणतः तस्य व्यवहारः अपि दुष्टः जातः आसीत्। 5पुत्रस्य व्यवहारं दृष्ट्वा, महान्तं खेदम् अनुभवति स्म देवदत्तः।

वणिक् m Торговец
सहवासः m Соседство (зд. Общение)
व्यवहारः m Поведение
खेदः m Уныние

6गच्छता कालेन देवदत्तस्य मरण–कालः संनिहितः। 7प्राण–त्यागात् पूर्वं सः, पुत्रम् आहूय, अवदत्– «8पुत्र! 9इतः परं मम सम्पत्तेः निर्वहणं तव उत्तरदायित्वम्। 10एतां जागरूकतया संवर्धय। 11दुष्ट–मित्राणां सहवासं परित्यज। 12ऋणं तु कदापि मा कुरु» इति।

संनिहित a Приблизившийся
प्राण–त्यागात् पूर्वम् lit Перед тем, как испустить дух
निर्वहणम् n Управление
उत्तरदायित्वम् n Ответственность
जागरूकता f Осмотрительность
ऋणम् n Долг

13पितुः मरणस्य अनन्तरं भट्टनाथस्य स्वेच्छाचारस्य निग्रहीता कोऽपि न आसीत् एव। 14दुष्टानां मित्राणाम् उपदेशं पालयन्, सः मनो–रञ्जनाय, दुर्व्यसनाय च प्रभूतं धनं व्ययितवान्।

निग्रहिता m Управляющий
पालयन् adj Исполняя
दुर्व्यसनम् n Вредная привычка Порок
मनोरञ्जनम् n Развлечение ума

15वाणिज्य–आदिषु अल्पम् अपि अवधानं न दत्तवान्। 16अतः उद्योगिनः तं वञ्चितवन्तः। 17वाणिज्ये महती हानिः तेन अनुभूता। 18अपव्ययस्य कारणतः धनं समग्रं व्ययितं जातम्। 19तस्मात् तेन बहुभ्यः ऋणं स्वीकृतम्।

वाणिज्यम् n Торговля
अवधानम् n Внимание
उद्योगी m Работник
वञ्चितवन्तः a Обманывавшие
हानिः f Убыток
अपव्ययः m Расточительность

20काले ऋण–प्रत्यर्पणं तेन न कृतम् इति अतः न्यायालयस्य आदेशं प्राप्य, ऋण–दातारः तदीयं स्थिर–सम्पत्तिं वशीकृतवन्तः। 21तस्मात् भट्टनाथः निर्गतिकः जातः।

काले adv Вовремя
प्रत्यर्पणम् n Возврат
आदेशः m Предписание
ऋणदाता m Займодавец Кредитор
स्थिर–संपत्तिः m Недвижимое имущество
वशीकृतवन्तः a (зд.) Обременившие
निर्गतिक a Не имеющий выхода

22जीवनं कथं निर्वहणीयम् इति अजानन्, सः अश्रूणि स्रावितवान्। 23पश्चात्तापः अपि अनुभूतः तेन। 24पितुः उपदेशः मया न पालितः इति अतः एव मम एषा दुरवस्था इति तेन अवगतम्।

पश्चात्तापः m Раскаяние
उपदेशः m Наказ
दुरवस्था f Бедственное положение
अवगतम् a Было понято

25आत्महत्यां कर्तुम् इच्छन्, सः प्रकोष्ठे अट्टाधारे रज्जुं बद्ध्वा, पाशं कण्ठे योजयित्वा, कूर्दनं कृतवान्। 26सः अट्टाधारः जीर्णः आसीत् इति अतः तदीयं भारम् असहमानः, सः भग्नः अभवत्। 27तस्य अन्तर्भागे सुवर्ण–नाणकानि आसन्। 28तानि सशब्दम् अपतन्।

आत्महत्या f Самоубийство
प्रकोष्ठः m Комната
अट्टाधारः m Балка перекрытия на потолке
पाशः m Удавка
कूर्दनम् n Прыжок
जीर्ण a Старый
भारः m Вес Груз
असहमान a Не выдержавший
नाणकम् n Монета
सशब्दम् adv С шумом

29धन–प्राप्त्या भट्टनाथः नितरां संतुष्टः अभवत्। 30जीवने कथं व्यवहरणीयम् इति विवेकः प्राप्तः आसीत् तेन। 31अतः तत् धनं जागरूकतया उपयुञ्जानः, सः नूतनं वाणिज्यम् आरब्धवान्। 32श्रद्धया वाणिज्यं कुर्वता तेन अल्पे एव काले प्रभूतं धनं सम्पादितम्। 33पितुः उपदेशं स्मरन्, सः दुष्टानां सहवासं कदापि अकुर्वन्, सुखेन जीवितवान्।

विवेकः m Благоразумие
उपयुञ्जान a Использующий
नूतन a Новый
श्रद्धया adv С верой
प्रभूत a Большой

.

КЛЮЧ

С НЕГОДЯЯМИ НЕ ВОДИСЬ

1Жил да был в Амаравати купец по имени Девадатта. 2Он скопил огромное состояние. 3У него был сын Бхат̣т̣ана́тх. 4Из-за общения с дурными друзьями его поведение тоже стало дурным. 5Глядя на поведение сына, Девадатта испытывал большое разочарование.
6По прошествии времени приблизился момент смерти Девадатты. 7Перед смертью он подозвал сына и сказал: «8Сынок! 9Отныне ответственность управления имуществом лежит на тебе. 10Преумножай его с осмотрительностью. 11Водиться с дурными друзьями прекращай. 12И ещё никогда не делай долгов».
13После смерти отца Бхаттанатха жил как хотел и даже управляющего никакого не держал. 14Соблюдая советы дрянных друзей, он много денег тратил на чувственные забавы и пороки.
15Торговле он не уделял ни малейшего внимания. 16Поэтому работники его обманывали. 17В торговле он терпел большие убытки. 18Из-за расточительства он утратил весь капитал. 19После этого он у многих назанимал в долг.
20Поскольку вовремя долги он не вернул, то кредиторы, получив решение суда, обратили взыскание на его недвижимое имущество. 21В результате этого Бхат̣т̣ана́тх оказался в безвыходном положении.
22Не соображая, как вести жизнь, он заплакал. 23И даже раскаянье его посетило. 24До него дошло: «Наказ отца я не выполнил, вот именно поэтому оказался в таком плачевном положении».
25Решив покончить с жизнью, он в комнате закрепил веревку к балке перекрытия на потолке. Приладил на шее удавку и спрыгнул. 26А балка оказалась старой и поэтому, не выдержав его веса, переломилась. 27У неё внутри оказались золотые монеты. 28Они с шумом просыпались.
29В связи с обретением денег Бхаттанатх стал полностью доволен. 30Он понял, как нужно вести себя по жизни. 31Поэтому, с осмотрительностью пуская в дело те деньги, он начал новую торговлю. 32С верой и правдой занимаясь торговлей, он в кратчайший срок скопил огромное состояние. 33Памятуя наказ отца, он никогда не водил дружбы с негодяями и прожил счастливую жизнь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *