Санскрит в наши дни 5

Перевод настоятельно рекомендован к прочтению даже тем, кто не имеет никакого отношения к языку.

दृष्टिदानम्

(सं) अ. गजाननः, बेङ्गलूरु

Зн.: 908

1रामः मात्रा सह ग्रामे वसति स्म।
2एकस्मिन् दिने पाठशालायां पोषकाणां सभा आसीत्। 3रामस्य माता अपि तत्र उपस्थिता आसीत्।

पोषकः m (неол.) Родитель
सभा f Собрание
उपस्थित a Прибывший

4किंतु बालस्य मनसि चिन्ता उत्पन्ना– «5मम मातुः एकं नयनं न अस्ति। 6अतः सा कुरूपिणी। 7सा मलिन–वस्त्र–धारिणी अपि अस्ति। 8अतः मम सहपाठिनः, तस्याः पुत्रं मां दृष्ट्वा, हसेयुः» इति।

चिन्ता f Опасение
कुरूपिणी a Уродливая
मलिन–वस्त्र–धारिणी a Носящая грязную одежду
सहपाठी a (неол.) Одноклассник

9तेन यथा चिन्तितं, तथा एव सहपाठिनः तस्य उपहासम् अकुर्वन्।

उपहासः m Насмешка

10सः कोपेन, गृहम् आगत्य, मातरम् उद्दिश्य– «11त्वं मम विद्यालयम् आगत्य, मां पीडयसि। 12त्वां दृष्ट्वा, मम सुहृदः माम् उपहसितवन्तः। 13अतः इतः परं त्वं मम पाठशालां मा आगच्छ» 10इति अतर्जयत।

मातरम् उद्दिश्य (послеложная конструкция: кому?) Матери
√तर्ज् Ругать Выговаривать

14तदा माता वेदनया मौनम् अभजत्।

मौनम् √भज् Умолкать

15कालः व्यतीतः। 16रामः युव–अवस्थां प्राप्नोत्। 17माता वृद्धा अभवत्। 18तस्याः कठिन–परिश्रमेण रामः विद्याभ्यासं समाप्य, उन्नतां पदवीम् अपि प्राप्तवान्। 19किंचित्काल–अनन्तरं सः स्वस्य पत्न्या सह, मातरं ग्रामे परित्यज्य, नगरम् अगच्छत्।

युव–अवस्थां प्र–√आप् Стать взрослым
कठिन–परिश्रमः m Тяжкий труд
उन्नता पदवी f Высокая должность
किंचित्काल–अनन्तरं adv Через какое-то время

20अनेकानि वर्षाणि अतीतानि। 21अथ कदाचित् माता पुत्रं द्रष्टुं तस्य गृहम् अगच्छत्। 22यावत् सा गृहस्य प्रवेशद्वारं प्राप्नोत्, तावता कश्चन बालकः (पौत्रः), गृहात् बहिः आगत्य, कुरूपिणीं वृद्धां दृष्ट्वा, भयेन उच्चस्वरेण चीत्कारम् अकरोत्।

प्रवेश–द्वारम् n Входная дверь
पौत्रः m Внук
उच्चस्वरः m Громкий голос
चीत्कारः m Крик

23तत् श्रुत्वा, पिता बहिः आगतः। 24वृद्धा तेन विलोकिता। 25स्वस्य माता एव एषा इति अपि अवगतं तेन। 26किंतु तत् अप्रकटयन्, सः ताम् उद्दिश्य– «27त्वं का? 28अत्र किं कार्यं तव?» 26इति अपृच्छत्।

विलोकित a Тот, на которого посмотрели
स्वस्य माता Собственная мать
प्र–10√कट् Выражать Проявлять вовне

29तद् श्रुत्वा, मात्रा महान् एव आघातः प्राप्तः। 30तथापि सा स्वस्य वेदनाम् अप्रकटयन्ती– «31क्षन्तव्या अहम्। 32प्रायः अहम् अनुचितं स्थलम् आगतवती अस्मि, इति भाति» 30इति उक्त्वा, ततः प्रत्यायाता।

तद् श्रुत्वा ош. вм. तत् श्रुत्वा (ср. с (23). непоследовательность написания слов перед пробелом – следствие неурегулированности орфографии упрощённого санскрита).
आघातः m Удар
क्षन्तव्या अहम् lit Я заслуживаю прощения fig Простите меня
प्रायः adv Обычно
अनुचित a Неподходящий
स्थलम् n Обстоятельство
इति भाति Похоже, что
प्रत्यायात a Ушедший обратно

33संवत्सराः व्यतीताः। 34एकदा रामस्य ग्रामे तस्य शालायाः पुरतन–विद्यार्थिनां संमेलनम् अभवत्। 35रामः अपि तस्मिन् संमेलने भागं गृहीतवान्।

संमेलनम् n Встреча
भागं √ग्रह् Принимать участие

36कार्यक्रमात् अनन्तरं सः कुतूहलेन स्वगृहम् अगच्छत्। 37किंतु माता तत्र न आसीत्। 38अर्गलं निष्कास्य, सः गृहं प्राविशत्। 39गृहस्य वस्तूनि परीक्षमणेन तेन मातुः दिनचरी लब्धा। 40कुतूहलेन सः पठितुम् आरभत।

कार्यक्रमः m Программа Мероприятие
कुतूहलम् n Любопытство
अर्गलः m Засов
निष्कास्य ger Выдвинув
दिनचरी f Дневник
लब्ध a Обнаруженный Найденный

41एकस्य दिनस्य लेखनम् आसीत्– «42वत्स! 43एकस्मिन् दुर्दिने तव अपघातः अभवत्। 44तेन तव एकस्य नयनस्य दृष्टिः नष्टा। 45दृष्टिं पुनः प्राप्तुम् एका एव चिकीत्सा नाम – नष्टस्य नेत्रस्य स्थाने अन्यस्य नेत्रस्य स्थापनम्। 46मया मम नेत्रं दत्तम्। 47ततः अहम् अतीव संतुष्टा अस्मि। 48यतः दैव–कृपया त्वया दृष्टिः प्राप्ता। 49तव मुखम् अपि कुरूपं न जातम्» इति।

लेखनम् n Запись
दुर्दिनम् n (зд.) Злополучный день
अपघातः m (неол.) Несчастный случай
दृष्टिः f Зрение
चिकीत्सा ? возм. вм. चिकित्सा
स्थाने praep Вместо

50पुत्रेण महत् दुःखं प्राप्तम्। 51सः मातुः अन्वेषणम् अकरोत्। 52किंतु सा न प्राप्ता। 53ग्रामजनाः तं निवेदितवन्तः– «54केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः पूर्वं भवतः माता दिवङ्गता। 55तस्याः बान्धवः कोऽपि न अस्ति, इति चिन्तयित्वा, तस्याः शवसंस्कारं वयम् एव कृतवन्तः» इति।

निवेदितवान् a Доложивший Сообщивший
दिवङ्गत a Отправившийся на небо (эвфемизм для Умерший)
बान्धवः m Родственник
चिन्तयित्वा ger Решив
शवसंस्कारः m Похороны

.

КЛЮЧ

ЗРЕНИЕ В ПОДАРОК

Пер.: RN

1Рама вместе с матерью жил в деревне.
2Однажды в школе было родительское собрание. 3Мать Рамы тоже пришла.
4Но у ребёнка в уме возникло опасение: «5У моей матери нет одного глаза. 6От этого она страшненькая на вид. 7Да ещё и одежду носит грязную. 8Поэтому мои одноклассники засмеют, увидев, что я – её сын».
9Как он предполагал, так в точности одноклассники его и подняли на смех.
10Придя домой, он со злобой устроил выговор матери: «11Приходя ко мне школу, ты делаешь мне больно. 12Видя тебя, мои приятели смеются надо мной. 13Поэтому не ходи больше ко мне в школу».
14Мать тогда от боли утратила дар речи.
15Прошло время. 16Рама повзрослел. 17Мать постарела. 18Благодаря её тяжкому труду Рама закончил обучение и даже получил высокую должность. 19Спустя какое-то время он вместе со своей женой отбыл в город, оставив мать в деревне.
20Прошли годы. 21И вот как-то раз мать прибыла в дом сына, чтобы повидать его. 22Когда она достигла входной двери дома, из дома вышел какой-то мальчик (это был внук). Увидав уродливую старуху, он со страху заорал диким голосом.
23Услыхав это, наружу вышел отец. 24Он посмотрел на старуху. 25Ему было понятно, что это – его собственная мать. 26Однако виду он не подал и спросил её: «27Ты кто такая?! 28Что тебе тут нужно?».
29Услышав такое, мать пережила тяжкое потрясение. 30И всё же, не выказывая свою боль, она молвила: «31Прошу прощения. 32Похоже, я регулярно прихожусь не к месту». 30Развернулась и ушла.
33Годы шли. 34Однажды в деревне Рамы была встреча старых учеников школы. 35Рама тоже принял участие в этой встрече.
36После мероприятия он из любопытства отправился в свой дом. 37Но матери там не было. 38Отодвинув засов, он вошёл в дом. 39Пока исследовал предметы домашней обстановки, наткнулся на дневник матери. 40Из любопытства он принялся читать.
41Запись за один день гласила: «42Дитя! 43В один забытый богом день с тобой приключился несчастный случай. 44В результате него ты ослеп на один глаз. 45Чтобы вернуть зрение, была одна-единственная процедура: приживить вместо утраченного глаза другой глаз. 46Я пожертвовала своим глазом. 47От этого я безумно счастлива, 48что по милости судьбы ты обрёл зрение, 49а твоё лицо не обезобразилось».
50Сын испытал тяжкое огорчение. 51Он принялся разыскивать мать. 52Но мать не нашлась. 53Деревенские жители сообщили ему: «54Сколько-то лет тому назад ваша матушка отправилась на небеса. 55Мы решили, что родственников у неё нет, поэтому похороны устроили сами…».

Любите своих родителей. Цените своих родителей. Гоните прочь жестокосердие, что бы ни было в вашем прошлом. Подняться над глупыми обидами детства – это наш сыновий, дочерний долг.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *