Как я щенка доставлял

Текст на знакомство с хиндицизмами современного санскрита.
Помимо хиндицизмов – уйма неологизмов иных типов.
Хороший литературный язык, приятный для чтения.

.

शुनक–प्रापण–क(व्य)था…

वेदान्तं कृष्णमाचारि, चेन्नै (त.ना)

Зн.: 775

1मम उद्योग–पर्व–काले प्रवृत्ता घटना एषा। 2उद्योगात् निवृत्तिं प्राप्तवतः मम सप्तदश वर्षाणि अतीतानि, तथापि सा च घटना स्मरण–पथे अद्य अपि तिष्ठति। 3विधि–निर्वहणाय चेन्नैतः बेङ्गलूरुं गतवान् आसम्। 4प्रत्यागमन–समये घटिता घटना एषा।
5‘वृन्दावन’–नामके वेगगामिनि रेल‍्याने मम आरक्षणम् अभवत्। 6अहं यदा यान–स्थानके स्थित्वा, यानस्य आगमनस्य प्रतीक्षां कुर्वन् आसं, तदा कश्चन समवस्त्र–धारी सैन्याधिकारी मत्–समीपम् आगत्य, आदर–पूर्वकम् अभिवादितवान्। 7तस्य हस्ते कश्चन कण्डोलः आसीत्। «8अहं भवतः साहाय्यं याचे», – 9इति विनय–पूर्वकम् अवदत् सः।
10भारतीय–सैन्य–विषये मम महान् आदरभावः, अभिमानः च अस्ति। 11तस्मात् कारणात् सहर्षम् अवदम्– «12अस्तु, निश्चयेन करोमि। 13मया किं करणीयम्, इति सूच्यताम्» इति। 14कण्डोलम् एकं दर्शयित्वा– «15एतत् मम भ्रातरं प्रति प्रापणीयम्16यदा भवान् चेन्नै–स्थानकं प्राप्नुयात्, तदा मम भ्राता आगत्य, एतं कण्डोलं स्वीकरिष्यति। 17कण्डोले शुनकशावकः अस्ति। 18सः पूर्णतः अपस्मारक–स्थितिं प्रापितः अस्ति। 19अतः निःशब्दतया एव शेष्यते», – 20इति उक्त्वा, मम संदेह–निवारणम् अपि कृतवान् सः सैन्याधिकारी
21क्षणं विरम्य, सः पुनः– «22एतस्य नयन–अर्थम् अपेक्षितं प्रमाणपत्रम् अपि अस्ति। 23यदि केनचित् कारणेन शुनकशावकः कदाचित् उत्थाय, बुक्केत्, तर्हि भवान् एतत् क्षीरं पाययतु», – 21इति उक्त्वा, क्षीर–कूपीम् अपि दत्तवान्।

24रेल‍्यानं प्रस्थितम्। 25अचिरात् एव शुनकशावकः बुक्कनम् आरब्धवान्। 26तस्य बुक्कन–शमन–अर्थम् अहं क्षीरं दत्तवान्। 27एषा प्रक्रिया असकृत् प्राचलत् क्षीर–समाप्ति–पर्यन्तम्। 28यदा सैन्याधिकारिणा दत्तं क्षीरं समाप्तं, तदा मया न ज्ञातं यत् किं करणीयम् इति, शुनकशावकस्य बुक्कनं तु निरन्तरं प्रचलति स्म।
29मम पुरतः आसन्दे तमिलनाडुराज्य–आमात्यः, तत्–पत्नी च उपविष्टवन्तौ आस्ताम्। 30तै पृष्टवन्तौ– «31का समस्या?» इति। 32अहं सर्वं विवृतवान्। 33रेल‍्याने क्षीरस्य अप्राप्तिम् अपि निवेदितवान्। 34जोलारपेट्–स्थानकं यदा प्राप्तं, तदा आमत्य–वर्यः क्षीरस्य व्यवस्थां कारितवान्। 35चेन्नैनगरं यावत् प्राप्तं, तावता शुनकशावक–स्वामी वायुसेनाधिकारी उपस्थितः आसीत्। 36अहं तस्मै कुक्कुरं समर्प्य, दीर्घं निश्श्वसितवान्।

.

КЛЮЧ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *