Раджа-мартанда 2:18 (вычитка)

«द्रष्टृ–दृश्ययोः संयोगः» इति उक्तम्। तत्र 1[दृश्यस्य स्वरूपं] 2[दृश्य–स्वरूपं]г*е, कार्यं, प्रयोजनं च आह–
॥ प्रकाश–क्रिया–स्थिति–शीलं भूत–इन्द्रिय–आत्मकं भोग–अपवर्ग–अर्थं दृश्यम्
प्रकाशः= सत्त्वस्य धर्मः। क्रिया= प्रवृत्ति–रूपा रजसः। स्थितिः नियम–रूपा तमसः। ताः प्रकाश–क्रिया–स्थितयः शीलं (=स्वाभाविकं रूपं) यस्य, तत् तथाविधम्। इति स्वरूपम् अस्य निर्दिष्टम्।
«भूत–इन्द्रिय–आत्मकम्» इति। भूतानि= स्थूल–सूक्ष्म–भेदेन द्विविधानि– पृथिवी–आदीनि, गन्ध–तन्मात्र–आदीनि च। इन्द्रियाणि बुद्धि–इन्द्रिय–कर्म–इन्द्रिय–अन्तःकरण–भेदेन त्रिविधानि। उभयम् एतद्–ग्राह्य–ग्रहण–रूपम् आत्मा {॰रूपात्मा}ж स्वरूप–अभिन्नः परिणामः यस्य, तत् तथाविधम्। इति अनेन अस्य कार्यम् उक्तम्।
भोगः कथित–लक्षणः। अपवर्गः विवेक–ख्याति–पूर्विका संसार–निवृत्तिः। तौ भोग–अपवर्गौ अर्थः (=प्रयोजनं) यस्य, तत् तथाविधं दृश्यम्, इति अर्थः॥

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *