Раджа-мартанда 2:23 (вычитка)

दृश्य–द्रष्टारौ व्याख्याय, संयोगं व्याख्यातुम् आह–
॥ स्व–स्वामि–शक्त्योः स्वरूप–उपलब्धि–हेतुः संयोगः
कार्य–द्वारेण अस्य लक्षणं करोति।
स्व–शक्तिः – दृश्यस्य स्वभावः। स्वामि–शक्तिः – द्रष्टुः स्वरूपम्। तयोः द्वयोरपि संवेद्य–संवेदकत्वेन व्यवस्थितयोः या स्वरूप–उपलब्धिः, तस्याः कारणं यः [सः]гдже संयोगः।
सः च 1[सहजः]гж 2[सहज–]भोग्य–भोक्तृ–भाव–स्वरूपात्, न अन्यः {॰रूपानन्यः}ж। न हि तयोः नित्ययोः व्यापकयोः [] स्वरूपात् अतिरिक्तः कश्चित् संयोगः। यत् एव भोग्यस्य भोग्यत्वं भोक्तुः च भोक्तृत्वम् अनादि–सिद्धं, सः एव संयोगः॥

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *