Раджа-мартанда 2:11 (вычитка)

स्थूलानां हान–उपायम् आह–

॥ ध्यान–हेयाः तद्–वृत्तयः

तेषां क्लेशानाम् आरब्ध–कार्याणां याः सुख–दुःख–मोह–आत्मिकाः वृत्तयः, ताः [ध्यान–हेयाः]ж। ध्यानेन [एव]-ав चित्त–एकाग्रता–लक्षणेन [हेयाः]абвг हातव्याः, इति अर्थः।
चित्त–परिकर्म–अभ्यास–मात्रेण एव स्थूलत्वात् तासां निवृत्तिः भवति। यथा वस्त्र–आदौ [घनः]абв स्थूलः मलः प्रक्षालन–मात्रेण एव निवर्तते। यः [तु]абве तत्र 1[सूक्ष्म–अंशः]дж 2[सूक्ष्मः]абвге, सः तैः तैः उपायैः उत्तापन–प्रभृतिभिः एव निवर्तयितुं शक्यते॥

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *