Раджа-мартанда 2:19 (вычитка)

तस्य []бвге दृश्यस्य नाना–अवस्था–रूप–परिणाम–आत्मकस्य हेयत्वेन ज्ञातव्यत्वात् [तद्–]гдежअवस्थाः कथयितुम् आह–
॥ विशेष–अविशेष–लिङ्ग–मात्र–अलिङ्गानि गुण–पर्वाणि
गुणानां पर्वाणि (=अवस्था–विशेषाः) चत्वारः ज्ञातव्याः, इति उपदिष्टं भवति।
तत्र विशेषाः= महाभूत–इन्द्रियाणि।
अविशेषाः= तन्मात्र–अन्तः1[–करणानि]гдеж 2[–करणे]абв
लिङ्ग–मात्रं= बुद्धिः।
अलिङ्गम् {लिङ्गम्}д= अव्यक्तम् इति उक्तम् [भवति]б*
सर्वत्र त्रि–गुण–रूपस्य अव्यक्तस्य अन्वयित्वेन प्रत्यभिज्ञानात् अवश्यं ज्ञातव्यत्वेन योग–काले चत्वारि पर्वाणि निर्दिष्टानि॥

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *