Раджа-мартанда 2:25 (вычитка)

– हेयं हान–क्रिया–कर्म {हानिक्रि॰}ж उच्यते। किं पुनः [तत्]-б* हानम्?
– इति [अतः]г*е आह–
॥ तद्–1[अभावे] 2[अभावात्]г* संयोग–अभावः हानं। तद्–दृशेः कैवल्यम्
तस्याः अविद्यायाः स्वरूप–विरुद्धेन सम्यक्–ज्ञानेन उन्मूलितायाः यः अयम् अभावः, तस्मिन् सति तद्–कार्यस्य संयोगस्य अपि अभावः तत् «हानम्» इति उच्यते।
अयम् अर्थः– न एतस्याः 1[अमूर्त–वस्तुनः विभागः]г*ж 2[मूर्त–द्रव्यवत् परित्यागः] युज्यते, किंतु जातायां विवेक–ख्यातौ अविवेक–[ख्याति–]аб*вनिमित्तः संयोगः स्वयम् एव निवर्तते, इति तस्य हानम्। यत् एव च संयोगस्य हानं, तत‍् एव 1[नित्यं केवलस्य] 2[नित्य–कैवल्यस्य]б* अपि पुरुषस्य कैवल्यं व्यपदिश्यते॥
तद् एवं 1[दृश्य–संयोगस्य]гж 2[दृश्यस्य संयोगस्य]б* 3[संयोगस्य] स्वरूपं, कारणं, कार्यं च अभिहितम्।

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *