Раджа-мартанда 2:26 (вычитка)

अथ हान–उपाय–कथन–द्वारेण उपादेय–कारणम् आह–
॥ विवेक–ख्यातिः अविप्लवा हान–उपायः
«अन्ये गुणाः, अन्यः पुरुषः» इति — एवं–विधस्य विवेकस्य [या]-аб ख्यातिः (=प्रख्या), सा {ता}д [अस्य]-аб हानस्य दृश्य–[दुःख–]б*г*еपरित्यागस्य उपायः कारणम्।
– कीदृशी?
– अविप्लवा। न विद्यते विप्लवः (=विच्छेदः) अन्तरा 1[अन्तरा] 2[आत्मना]б* {॰राभ्युत्था॰} व्युत्थान–रूपः यस्याः, सा अविप्लवा।
इदम् अत्र तात्पर्यम्–
प्रतिपक्ष–भावना–बलात् अविद्या–प्र[वि]लये 1[विनिवृत्त–कर्तृत्व–भोक्तृत्व–अभिमानायाः]гд 2[विनिवृत्त–ज्ञातृत्व–कर्तृत्व–[आदि–]абвअभिमानायाः]абвг*е रजस्–तमो–मलान् अभिभूतायाः बुद्धेः 1[अन्तर्मुखायाः] 2[अन्तर्मुखा]г*де या चित्–छाया–संक्रान्तिः, सा विवेक–ख्यातिः [इति]-гд उच्यते।
तस्यां च 1[सन्ततत्वेन]б*гдеж 2[संततम् अविच्छेदेन]вб 3[सतत्वेन]а प्रवृत्तायां [सत्यां] 1[दृश्यस्य] 2[दृश्य–]вअधिकार–1[निवृत्तेः] 2[निर्वृत्तेः]в भवति एव कैवल्यम्॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *