Раджа-мартанда 2:43 (вычитка)

तपसः फलम् आह–
॥ काय–इन्द्रिय–सिद्धिः अशुद्धि–क्षयात् तपसः
तपः समभ्यस्यमानं चेतसः क्लेश–आदि–लक्षण–अशुद्धि–क्षय–द्वारेण काय–इन्द्रियाणां सिद्धि–प्रकर्षम् आदधाति।
अयम् अर्थः–
चान्द्रायण–आदिना चित्त–क्लेश–क्षयः। तद्–क्षयात् इन्द्रिय–आदीनां सूक्ष्म–व्यवहित–विप्रकृष्ट–दर्शन–आदि–सामर्थ्यम् आविर्भवति, कायस्य यथा–इच्छम् अणुत्व–महत्त्व–आदीनि॥

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *