Раджа-мартанда 2:43 (вычитка)

तपसः फलम् आह–
॥ काय–इन्द्रिय–सिद्धिः अशुद्धि–क्षयात् तपसः
तपः समभ्यस्यमानं चेतसः क्लेश–आदि–लक्षण–अशुद्धि–क्षय–द्वारेण काय–इन्द्रियाणां सिद्धि–प्रकर्षम् आदधाति।
अयम् अर्थः–
चान्द्रायण–आदिना चित्त–क्लेश–क्षयः। तद्–क्षयात् इन्द्रिय–आदीनां सूक्ष्म–व्यवहित–विप्रकृष्ट–दर्शन–आदि–सामर्थ्यम् आविर्भवति, कायस्य यथा–इच्छम् अणुत्व–महत्त्व–आदीनि॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *