РМ 4:06 (в) Волошба стакана Души. Ч.3

[जन्म–आदि–प्रभवत्वात् सिद्धीनां चित्तम् अपि तद्–प्रभवं पञ्च–विधम् एव। 1[अतः]г* 2[ततः]г] जन्म–आदि–1[प्रभवात्]гдж 2[प्रभव–]в चित्तात् समाधि–प्रभवस्य चित्तस्य वैलक्षण्यम् आह–
॥ तत्र ध्यान–जम् अनाशयम्
ध्यान–जं (=समाधि–जं) यत् चित्तं, तत् पञ्चसु [जन्म–आदि–प्रभव–चित्तेषु]в मध्ये अनाशयम्। कर्म–वासना–रहितम्, इति अर्थः॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *