РМ 4:9 (в) воспоминания о прошлых жизнях

आसाम् एव वासनानां कार्य–कारण–[[]-вдеभाव]-г*–अनुपपत्तिम् आशङ्क्य, समर्थयितुम् आह–
॥ जाति–देश–काल–व्यवहितानाम् अपि अनन्तर्यं स्मृति–संस्कारयोः एकरूपत्वात्
इह नाना–योनिषु भ्रमतां संसारिणां कांचित् योनिम् अनुभूय यदा योनि–अन्तर–सहस्र–व्यवधानेन पुनः ताम् एव योनिं प्रतिपद्यते, तदा तस्यां पूर्व–अनुभूतायां योनौ तथा–विध–शरीर–आदि–व्यञ्जक–अपेक्षया वासनाः याः प्रकटी–भूताः आसन् ताः तथा–विध–व्यञ्जक–अभावात् 1[तिरोहिताः]геж {॰भावातिरो}д 2[तिरो–भूताः]вг* पुनः तथा–विध–व्यञ्जक–शरीर–आदि–लाभे प्रकटी–भवन्ति। जाति–देश–काल–व्यवधाने अपि तासां स्व–अनु1[रूप]2[भूत]г*де–स्मृति–आदि–फल–साधने आनन्तर्यं नैरन्तर्यम् [एव]вг*
– कुतः?
– स्मृति-संस्कारयोः एक–रूपत्वात्। तथाहि– अनुष्ठीयमानात् कर्मणः चित्त–सत्त्वे वासना–[अनु]г*रूपः संस्कारः समुत्पद्यते। सः च स्वर्ग–नरक–आदीनां फलानां []-ге अङ्कुरी–भावः कर्मणां वा याग–आदीनां शक्ति–रूपतया अवस्थानम्। कर्तुः वा तथा–विध1[–भोग्य] 2[–भोग]г*–भोक्तृत्व1[–रूपं सामर्थ्यम्।]геж 2[–रूप–सामर्थ्य–] संस्कारात् स्मृतिः, स्मृतेः च सुख–दुःख–उपभोगः तद्–अनुभवात् च पुनः अपि संस्कार–स्मृति–आदयः। एवं च [सति]г* यस्य स्मृति–संस्कार–आदयः भिन्नाः, तस्य आनन्तर्य–अभावे दुर्लभः कार्य–कारण–भावः। अस्माकं तु यदा अनुभवः एव संस्कारी–भवति, संस्कारः च स्मृति–रूपतया परिणमते, तदा एकस्य एव चित्तस्य अनुसंधातृत्वेन 1[स्थितत्वात्] 2[अन्वितत्वात्]г* 1[]ж कार्य–कारण–भावः 2[]вгд दुर्घटः॥

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *