РМ 4:11 (в) как избавиться от вечного

– तासाम् आनन्त्यात् हानं कथं भवति?
– इति आशङ्क्य, हान–उपायम् आह–
॥ हेतु–फल–आश्रय–आलम्बनैः संगृहीतत्वात् एषाम् अभावे तद्–अभावः
वासनानाम् अनन्तर–अनुभवः हेतुः तस्य अपि अनुभवस्य राग–आदयः {॰गादस्ते॰}е तेषाम् अविद्या इति साक्षात् पारम्पर्येण []в हेतुः। फलं शरीर–आदि, स्मृति1[–आदि] 2[–आदयः]г* च। आश्रयः बुद्धि–सत्त्वम्। आलम्बनं यत् एव अनुभवस्य, तत् एव वासनानाम्।
अतः तैः हेतु–फल–आश्रय–आलम्बनैः अनन्तानाम् अपि वासनानां संगृहीतत्वात्। 1[एषां] 2[तेषां]де हेतु–आदीनाम् अभावे ज्ञान–योगाभ्यां दग्ध–बीज–[कल्प]вг*деж-гत्वे विहिते निर्मूलत्वात् न वासनाः 1[प्ररोहन्ति] 1[प्ररोहं यान्ति]2 न कार्यम् आरभन्ते। इति तासाम् अभावः॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *