РМ 4:13 (в) отборная метафизика

– ते एते धर्म–धर्मिणः किं–रूपाः?
– इति आह–
॥ ते व्यक्त–सूक्ष्माः गुण–आत्मानः
ये एते धर्म–धर्मिणः प्रोक्ताः, ते व्यक्त–सूक्ष्म–भेदेन व्यवस्थिताः गुणाः सत्त्व–रजस्–तमो–रूपाः तद्–आत्मानः तद्–स्वभावाः {॰भावस्त॰}е तद्–परिणाम–रूपाः, इति अर्थः। यतः सत्त्व–रजस्–तमोभिः सुख–दुःख–मोह–रूपैः सर्वासां बाह्य–आभ्यन्तर–भेद–भिन्नानां भाव–व्यक्तीनाम् अन्वय–अनुगमः दृश्यते। यत् यत् अन्वयि, तत् तत् परिणाम-रूपं दृष्टम्। यथा घट–आदयः मृत्–अन्विताः मृत्–परिणाम–रूपाः॥

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *