ЙБх 2:1

उद्दिष्टः समाहित–चित्तस्य योगः। कथं व्युत्थित–चित्तः अपि योग–युक्तः स्यात्, इति एतत् आरभ्यते–

तपस्–स्वाध्याय–ईश्वर–प्रणिधानानि = क्रिया–योगः

न अतपस्विनः योगः सिध्यति। अनादि–कर्म–क्लेश–वासना–चित्रा, प्रत्युपस्थित–विषय–जाला च अशुद्धिः न अन्तरेण तपः संभेदम् आपद्यते। इति तपसः उपादानम्। तत् च चित्त–प्रसादनम् अबाधमानम् अनेन आसेव्यम्, इति मन्यते।
स्वाध्यायः= प्रणव–आदि–पवित्राणां जपः, मोक्ष–शास्त्र–अध्ययनं वा।
ईश्वर–प्रणिधानं= सर्व–क्रियाणां परम–गुरौ अर्पणं, तद्–फल–संन्यासः वा।
सः हि क्रिया–योगः।

Пословный и связный перевод: здесь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *