अलसः बालकः Ленивый мальчишка

अलसः बालकः

एकत्र कश्चित् बालकः निवसति स्म। अलसः सः प्रतिदिनं समयेन विद्यालयं न गच्छति। एकदा उद्याने सः एकं काकम् अपश्यत्। स तं काकं क्रीडा–अर्थम् आह्वयत्। तदा काकः अवदत्– «मम समयः नास्ति»। अनन्तरं बालः शुकं दृष्ट्वा तम् अपि क्रीडा–अर्थम् आह्वयत्। तदा सः अपि «मम समयः नास्ति» इति अवदत्। एवम् एव एकां पिपीलिकाम् अपि क्रीडा–अर्थम् आह्वयत् सः बालः। तदानीं सा अपि «मम समयः नास्ति» इति अवदत्। एतत् सर्वं श्रुत्वा, लज्जया अवनत–मुखः सः «सर्वे स्व–स्व–कार्येषु निरताः» इति अजानात्। ततः प्रभृति सः समयेन विद्यालयं गत्वा, पठितुम् आरभत।

Довольно простой рассказ. Почти вся лексика есть в учебном словарике. Что не понятно, можно спросить.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *