Самое длинное слово в мире

По сообщению с сайта hitxp.com, мировой рекорд на самое длинное слово в мировой литературе, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса, принадлежит санскритскому слову
1निरन्तरान्धकारितादिग2न्तरकन्दलदमन्दसुधा3रसबिन्दुसान्द्रतरघना4घनवृन्दसन्देहकरस्य5न्दमानमकरन्दबिन्दुब6न्धुरतरमाकन्दतरुकु7लतल्पकल्पमृदुलसिक8ताजालजटिलमूलतल9मरुवकमिलदलघुल10घुलयकलितरमणीय11पानीयशालिकाबालिकाक12रारविन्दगलन्तिकागल13देलालवङ्गपाटलघन14सारकस्तूरिकातिसौरभ15मेदुरलघुतरमधुर16शीतलतरसलिलधारा17निराकरिष्णुतदीयविम18लविलोचनमयूखरेखा19पसारितपिपासायासप20थिकलोकान्
В нём 195 знакомест. Я специально сделал индексную разметку, чтобы в этом можно было легко убедиться.
Так вышло, что совершенно случайно я наткнулся в своих чтениях на слово аналогичной длины – 195 знакомест:
1तिक्तकटुकषायरूक्षल2घुशीतविष्टम्भिविरूढक3तृणधान्यकलायचणक4करीरतुम्बकलिङ्गचिर्भि5टबिसशालूकजाम्बवति6न्दुकहीनशुष्कप्रमिततृ7षिताशनक्षुधिताम्बुपाना8सृक्क्षयविरेचनादिकर्मा9तियोगवेगविधारणोदी10रणरात्रिजागरणप्रवा11तव्यवायव्यायामबलव12द्युद्धनिग्रहातिखरचाप13कर्षणात्युच्चविषमलङ्घ14नाध्वाध्ययनसलिलतर15णाभिघातदम्यगोवाजिग16जनिग्रहाश्मशिलालोहका17ष्ठोत्क्षेपविक्षेपभ्रमणचा18लनदाढोच्छादनपराघा19तनादिसाहसभयशोको20त्कण्ठादिभिर्
Причём, если мы запишем его в транслитерации IAST,
tiktakaṭukaṣāyarūkṣalaghuśītaviṣṭambhivirūḍhakatṛṇadhānyakalāyacaṇakakarīratumbakaliṅgacirbhiṭabisaśālūkajāmbavatindukahīnaśuṣkapramitatṛṣitāśanakṣudhitāmbupānāsṛkkṣayavirecanādikarmātiyogavegavidhāraṇodīraṇarātrijāgaraṇapravātavyavāyavyāyāmabalavadyuddhanigrahātikharacāpakarṣaṇātyuccaviṣamalaṅghanādhvādhyayanasalilataraṇābhighātadamyagovājigajanigrahāśmaśilālohakāṣṭhotkṣepavikṣepabhramaṇacālanadāḍhocchādanaparāghātanādisāhasabhayaśokotkaṇṭhādibhir
то получим 462 буквы, что на тридцать одну букву длиннее, чем слово, зафиксированное в Книге рекордов Гиннеса!
Взято слово из аюрведического текста Ашт̣āн̇га-сам̇граха «Энциклопедия восьми ветвей» (разд. «Этиология», гл. 1). Контекст следующий:

अथ तिक्त–कटु–कषाय–रूक्ष–लघु–शीत–विष्टम्भि–विरूढक–तृण–धान्य–कलाय–चणक–करीर–तुम्ब–कलिङ्ग–चिर्भिट–बिस–शालूक–जाम्बव–तिन्दुक–हीन–शुष्क–प्रमित–तृषित–अशन–क्षुधित–अम्बु–पान–असृक्–क्षय–विरेचन–आदि–कर्म–अतियोग–वेग–विधारण–उदीरण–रात्रि–जागरण–प्रवात–व्यवाय–व्यायाम–बलवत्–युद्ध–निग्रह–अतिखर–चाप–कर्षण–अत्युच्च–विषम–लङ्घन–अध्व–अध्ययन–सलिल–तरण–अभिघात–दम्य–गो–वाजि–गज–निग्रह–अश्म–शिला–लोह–काष्ठ–उत्क्षेप–विक्षेप–भ्रमण–चालन–गाढ–उच्छादन–पराघातन–आदि–साहस–भय–शोक–उत्कण्ठ–आदिभिः अतिसेवितैः ग्रीष्म–वर्षा–अपराह्ण–अपररात्र–आहार–परिणाम–अन्तेषु च वायुः प्रकोपम् आपद्यते॥
Итак, Ветер переходит к обострению, [если следующие факторы] вошли в привычку:
* горькая, острая, терпкая, маложирная, лёгкая, охлаждающая, вызывающая запор [пища];
* пророщенное зерно, дикий рис, горох типа калāйа, нут, побеги бамбука, лагенария, калин̇га, тыква чирбит̣а, побеги лотоса, мускатный орех, плоды джамболана;
* скудная, сухая, просроченная, вызывающая жажду пища;
* питье воды натощак;
* потеря крови;
* чрезмерное сдерживание естественных позывов или потуги [к их осуществлению];
* ночное бдение; сквозняки; секс; чрезмерная практика приёма слабительного и прочих терапевтических процедур; физкультура; сдерживание потасовки между сильными участниками; сгибание чрезмерно жёсткого лука; очень высокий, трудный подъём в горы; путешествие; пересечение воды вплавь; укрощение требующих заездки ретивых быков, лошадей, слонов; подъём и перенос скальных глыб, металла, брёвен; блуждание; мускульная работа; избыточная надушенность парфюмами;
* убийство другого и т.п. жестокость; страх; скорбь; горечь утраты;
* и [ещё] летом, в сезон дождей, вечером, в последнюю треть ночи, к концу процесса пищеварения.

Для меня такая невозможная встреча означает признание санскритом моих скромных заслуг по его изучению, модернизации и маломальской популяризации.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *