Сāн̇кхья в Сарва-сиддхāнта-сан̇грахе

९. कपिल–वासुदेव–सांख्य–पक्षः
अथ सांख्य–पक्षः
01सांख्य–दर्शन–सिद्धान्तः संक्षेपात् अथ कथ्यते।
सांख्य–शास्त्रं द्विधा–भूतं– सेश्वरं च, निरीश्वरम्॥
02चक्रे निरीश्वरं सांख्यं कपिलः, अन्यत् पतञ्जलिः।
कपिलः वासुदेवः स्यात्, अनन्तः स्यात् पतञ्जलिः॥
03ज्ञानेन मुक्तिं कपिलः, योगेन आह पतञ्जलिः।
योगी कपिल–पक्ष–उक्तं तत्त्व–ज्ञानम् अपेक्षते॥
04श्रुति–स्मृति–इतिहासेषु पुराणे भारत–आदिके।
सांख्य–उक्तं दृश्यते स्पष्टं तथा शैव–आगम–आदिषु॥
05व्यक्त–अव्यक्त–विवेकेन पुरुषस्य एव वेदनात्।
दुःख–त्रय–निवृत्तिः स्यात् एकान्त–अत्यन्ततः नृणाम्॥
06दुःखम् आध्यात्मिकं च, आधिभौतिकं च, आधिदैविकम्।
आध्यात्मिकं मनो–दुःखं, व्याधयः पिटक–आदयः॥
07आधिभौतिकं दुःखं स्यात् कीत–आदि–प्राणि–संभवम्।
वर्ष–आतप–आदि–संभूतं दुःखं स्यात् आधिदैविकम्॥
08एकान्त–अत्यन्ततः दुःखं निवर्तेत आत्म–वेदनात्।
उपाय–अन्तरतः मोक्षः क्षय–अतिशय–संयुतः॥
09न च औषधैः न याग–आद्यैः स्वर्ग–आदि–फल–हेतुभिः।
त्रैगुण्य–विषयैः मोक्षः तत्त्व–ज्ञानात् ऋते परैः॥
10पञ्च–विंशति–तत्त्वानि व्यक्त–अव्यक्त–आदिकानि यः।
वेत्ति, तस्य एव विस्पष्टम् आत्म–ज्ञानं भविष्यति॥
11पञ्च–विंशति–तत्त्वज्ञः यत्र कुत्र आश्रमे वसेत्।
जटी, मुण्डी, शिखी वा अपि मुच्यते, न अत्र संशयः॥
12पञ्चविंशति–तत्त्वानि– पुरुषः, प्रकृतिः, महान् ।
अहङ्कारः च, शब्दः च स्पर्श–रूप–रसाः तथा ॥
13गन्धः, श्रोत्रं, त्वक् च, चक्षुर् , जिह्वा, घ्राणं च, वाक् अपि ।
पाणिः, पादः तथा, पायुः, उपस्थः च, मनस् तथा ॥
14पृथिवी, आपः तथा, तेजः, वायुः आकाशम् इति अपि ।
सर्वं हि प्रकृतेः कार्यं, नित्या एका प्रकृतिः जडा ॥
15प्रकृतेः त्रिगुण–आवेशात् उदासीनः अपि कर्तृवत् ।
सः चेतनावत् तद्–योगात् सर्गः पङ्गु–अन्ध–योगवत् ॥
16प्रकृतिः गुण–साम्यं स्यात्, गुणाः– सत्त्वं, रजस्, तमः ।
सत्त्व–उदये सुखं प्रीतिः शान्तिः, लज्जा, अङ्ग–लाघवम् ।
क्षमा, धृतिः, अकार्पण्यं, दमः, ज्ञान–प्रकाशनम् ॥
17रजो–गुण–उदये लोभः, सन्तापः, कोप–विग्रहौ ।
अभिमानः, मृषा–वादः, प्रवृत्तिः, दम्भः इति अपि ॥
18तमो–गुण–उदये तन्द्रः, मोहः, निद्रा, अङ्ग–गौरवम् ।
आलस्यम्, अप्रबोधः च, प्रमादः च एवम् आदयः ॥
19व्यास–अभिप्रेत–सिद्धान्ते वक्ष्ये अहं भारते स्फुटम् ।
त्रैगुण्य–विततिं सम्यक् विस्तरेण यथा–तथम् ॥
20प्रकृतेः स्यान् महान्, तस्मात् अहङ्कारः, ततः अपि अभूत् ।
तन्मात्र–आख्यानि पञ्च स्युः, सूक्ष्म–भूतानि तानि हि ॥
21शब्दः, स्पर्शः, तथा रूपं, रसः, गन्धः – इति ईरिताः ।
ख–वायु–अग्नि–अम्बु–पृथ्व्यः स्युः सूक्ष्माः एव न च अपरे ॥
22पटः स्यात् शुक्ल–तन्तुभ्यः शुक्लः एव यथा, तथा ।
त्रिगुण–अनुगुणं तस्मात् तत्त्व–सृष्टिः अपि त्रिधा ॥
23सत्त्व–आत्मकानि सृष्टानि तेभ्यः ज्ञान–इन्द्रियाणि अथ ।
श्रोत्रं, त्वक्, चक्षुषी, जिह्वा, घ्राणम् इति अत्र पञ्चकम् ।
तैः शब्द–स्पर्श–रूपाणि रस–गन्धौ प्रवेत्त्यसौ ॥
24रजो–गुण–उद्भवानि स्युः तेभ्यः कर्म–इन्द्रियाणि अथ ।
वाक्–पाणि–पाद–संज्ञानि पायु–उपस्थौ तथा एव च ॥
25वचन–आदान–गमन–विसर्ग–आनन्द–कर्म च ।
मनः अन्तःकरण–आख्यं स्यात् ज्ञेयम् एकादश–इन्द्रियम् ॥
26तमो–गुण–उद्भवानि एभ्यः महाभूतानि जज्ञिरे ।
पृथिवी, आपः, तथा तेजः, वायुः आकाशः इति अपि ॥
27पञ्च–विंशति–तत्त्वानि प्रोक्तानि एतानि वै मया ।
एतानि एव विशेषेण ज्ञातव्यानि गुरोर् मुखात् ॥
28आत्मानः प्रलये लीनाः प्रकृतौ सूक्ष्म–देहिनः ।
गुण–कर्म–वशात् ब्रह्म–स्थावर–अन्त–स्वरूपिणः ॥
29प्रकृतौ सूक्ष्म–रूपेण स्थितम् एव अखिलं जगत् ।
अभिव्यक्तं भवति एव, न असद्–उत्पत्तिः इष्यते ॥
30असद्–उत्पत्ति–पक्षे च शश–शृङ्ग–आदि संभवेत् ।
असत् तैलं तिल–आदौ चेत्, सिकताभ्यः अपि तत् भवेत् ॥
31जनितं जनयेत् च इति यः तु दोषः त्वया ईरितः ।
अभिव्यक्ति–मते न स्यात् अभिव्यञ्जक–कारणैः ॥
32आत्मानः बहवः साध्याः देहे देहे व्यवस्थिताः ।
एकः चेत् युगपत् सर्वे म्रियेरन्, संभवन्तु वा ॥
33पश्येयुः युगपत् सर्वे पुंसि एकस्मिन् प्रपश्यति ।
अतः स्यात् आत्म–नानात्वम्, अद्वैतं न उपपद्यते ॥
34आत्मा ज्ञातव्यः इत्यादि–विधिभिः प्रतिपादितः ।
निवृत्ति–रूप–धर्मः स्यात् मोक्षदः, अन्यः प्रवर्तकः ॥
35अग्निष्टोम–आदयः यज्ञाः काम्याः स्युः विहिताः अपि ।
प्रवृत्ति–धर्माः ते ज्ञेयाः यतः पुंसां प्रवर्तकाः ॥
36धर्मेण ऊर्ध्व–गतिः पुंसाम्, अधर्मात् स्यात् अधोगतिः ।
ज्ञानेन एव अपवर्गः स्यात्, अज्ञानात् बध्यते नरः ॥
37ब्रह्मार्पणतया यज्ञाः कृताः ते मोक्षदाः यदि ।
अयज्ञत्व–प्रसङ्गः स्यात् मन्त्र–अर्थस्य अन्यथा–कृतेः ॥
38तस्मात् याग–आदयः धर्माः संसारेषु प्रवर्तकाः ।
निषिद्धेभ्यः अपि कर्तव्याः पुंसां सम्पत्ति–हेतवः ॥
इति श्रीमद्–शङ्कराचार्य–विरचिते सर्व–दर्शन–सिद्धान्त–संग्रहे
कपिल–वासुदेव–सांख्य–पक्षा नाम नवम–प्रकरणम्

В качестве альтернативной формы подачи материала я предлагаю изложение содержания своими словами. Кто хочет вчитаться буквально – сможет легко это сделать, поскольку текст представлен в вычитанной (reader-friendly) форме. Кроме того, язык ну до безобразия прост. Я ни разу не справился по словарю.
01 Объявление предмета повествования. Два типа сāн̇кхьи: сещвара и нирӣщвара.
02 Капила – автор нирӣщвара-сāн̇кхьи, т.е. безбожной; Патан̃жали – автор сещвара-сāн̇кхьи, т.е. сāн̇кхьи с Богом.
Это поверхностное и, скорее всего, ошибочное понимание, причём в обоих случаях. Во-первых, в т.н. «безбожной» сāн̇кхье в роли Господа (ӣщвара) выступает Мысль (буддхи). Просто мало кто до этого докапывается. Лично я вообще не встречал упоминаний об этом. В свою очередь у Патан̃жали остро встаёт вопрос об онтологическом статусе Господа: как он соотносится с представлениями о Господе из других систем мысли? Неспроста в санскритских толковых словарях «Ищвара» Патан̃жали идёт отдельной строкой, не смешиваясь с остальными. Я здесь не хочу распространяться на этот счёт, хотя обсудить есть что.
Капила объявляется Вāсудевой, Патан̃жали – змеем Анантой. Следует заметить, что у самих сāн̇кхьяиков Капила признаётся уморождённым сыном Брахмы. Ипостасью Вāсудевы (Кр̊шн̣ы) он признаётся у бхагаватов, которые «осваивали» под себя все маломальски значимые персоны (кроме явных идейных врагов, как то Щан̇кара).
03 Капила утверждает освобождение посредством Знания (жн̃āна), Патан̃жали – посредством отрешения (йога). При этом отшельник (йогин) разделяет учение Капилы о таттвах.
04 Излагаемое в сāн̇кхье можно явно обнаружить в Откровениях, Писаниях, эпосе, Пурāн̣ах, Махāбхāрате и даже в Щайва-āгамах.
Замечу, что Щайва-āгамы являются основой южного шиваизма тамилов (альвары и т.п.). и северного шиваизма кашмирцев (трика).
05 Вследствие переживания одной лишь Души с выделением её из Яви и Нави, возможно прекращение тройственного страдания, однозначное и окончательное. Автор добавляет «для людей», но это он загрубил. Люди – это матричная форма, для них спасения быть не может. Вспомните ответ Христа на вопрос: «Так кто же может тогда спастись?» — «Человекам это невозможно» (Мф 19:25-26). Этот ляп, кстати, явственно показывает, где залегает точка сборки у автора.
06-07 Перечисляются с примерами три типа страданий, раскрытых в комментариях к СК-01.
08 Однозначно и окончательно страдание может быть прекращено от переживания Себя. От прочих мер освобождение сопровождается умалением и превосходством.
09 Поясняется, что все прочие меры относятся к области трёхмодального, а потому не могут вывести за пределы гун̣. На этот счёт, кстати, есть аналогичный стих в Гӣте. Можете поискать.
10 Знание Себя – у того, кто знает, как Отче наш, двадцать пять таковостей.
11 Цитата стиха из ГБх01(во всех остальных источниках чуть другое чтение стиха), что показывает на реально существовавшую популярность именно комментария Гауд̣апāды.
12-14 Перечисление 25 таттв. Всё есть производное Матрицы. Матрица единична, вечна, лишена самоосознания.
15 Грамматически небезупречно передаётся идея того, что наделенная самоосознанием Душа, хотя и несозидательна, но погрузившись в матричную рябь (гун̣) выглядит якобы занятая делами. В результате их контакта – миропорождение, как в случае контакта хромого со слепым. Параллели: СК20, СК21.
16 Матрица – это тождество модусов. Обычно переводят как «равновесие гун̣». У меня это вызывает множество вопросов, поэтому я предлагаю другой вариант. Дальше перечисляются сами модусы. Признаки наличия саттвичной модальности в сознании.
17 Признаки наличия ражасичной модальности в сознании.
18 Признаки наличия тамасичной модальности в сознании.
19 Обещание детальнее рассмотреть (в отдельном разделе) вопрос гун̣ирования на материале Махāбхāраты.
20-21 Порядок миропорождения, достаточно путаный. Параллели: СК22.
22 Вводится весьма специфичная тема (не помню такой в СК): как из светлых нитей получается светлая ткань, так соответствуют трём модусам и их производные, будучи трёх типов.
23 Саттвичны по природе анализаторы (с перечислением).
24 От ражаса – манипуляторы (с перечислением).
25 Функции манипуляторов. Ум – одиннадцатый орган.
26 От тамаса – Стихии (с перечислением).
27 «Я перечислил 25 таттв. Подробности спрашивайте у своего гуру».
28 Ещё одна весьма своеобразная и сомнительная подача: Души, тонкоматериальные телоносы, имеющие форму от Брахмы до недвижимости включительно, во время «выключения (индивидуального?) компьютера» (пралайя) под силой действия гун̣ улегаются в Матрице (аналог «сохранёнки» в компьютерной игре).
29-30 Саткāрья-вāда (параллель – СК09): весь мир без остатка покоится в тонкоматериальной форме в Матрице. Появление не-сущего не признаётся, имеет место лишь манифестация (абхивйакти) уже существовавшего. Аналогично тому как при просмотре фильма с DVD-диска на экран выводится уже записанное на этом самом диске.
Если вы признаёте появление не-сущего, тогда могут появиться заячьи рога и т.п. Если кунжутное масло в семенах кунжута не обладает статусом экзистенции (т.е. не-сущее), тогда начинайте давить масло из щебёнки.
Вся саткāрья-вāда — это очень глубокая идея, выносящая мозг даже после нескольких лет её изучения. Если честно, меня это поражает даже больше, чем доходчивая подача идеи запредельной Души. Вы только вдумайтесь: у философов две тысячи лет назад не было аналогов современной компьютерной индустрии, не было возможности увидеть саткāрья-вāду наглядно. Я скачиваю файл с названием той или иной книги и заранее знаю, что будет, когда пдф загрузится в Суматру: на экране появятся страницы нужной мне книги. Как я могу это знать? Или – я покупаю компакт-диск «Аллоды 2», но вовсе не ради самого диска, коробочки, печатных вставышей с названием. Нет, я каким-то непостижимым образом заранее знаю, что если вставить этот диск в дисковод, сделать пару манипуляций, то компьютер начнёт порождать полноценную виртуальную реальность с желанными мне параметрами. Хорошо, согласен, диски – это уже отмирающая тема. Тогда заострим вопрос: я наблюдаю за своими близкими и через непродолжительное время оказываюсь способным заранее знать, как они отреагируют на те или иные тактические вводные реактивного типа. Т.е. на внешние раздражители, на типичные ситуации и т.п. Как это возможно? Если мы понимаем, что речь идёт лишь о манифестации содержимого жёсткого диска читты, тогда таких вопросов совершенно не возникает. Вы меня спрашиваете: а кто же их считывает. А я отвечаю: считывает луч внимания, который направляется на нужную бороздку нужной головки нужного шпинделя при помощи практики сосредоточения. Нет, не убедил? А как вы мысли в своей голове читаете? Вы их читаете точно так же. Только рассеянно и чаще всего многопоточно. Поэтому крайне непродуктивно.
Как появляется скульптура? Это манифестация замысла скульптора. Как появляется этот текст? Он уже существует в моем сознании, я просто его оформляю, изливаю вовне.
Это не значит, что всё уже предписано. Это значит, что для изменения того, что будет манифестироваться в следующий раз, нужно перезаписывать информацию на носителе, а не разводить руками магические пассы в трёхмерном пространстве. Впрочем, те, кто эти пассы разводят с умом, используют их как отвлекающий манёвр, а перезапись делают всё равно на уровне причинного кода.
32-33 Обоснование множественности Душ. Параллель – СК18.
34-35 Посредством Знания свобода, посредством ритуалов – только суета.
36 От праведности – эволюция, от беззакония – деградация. Только от Знания – избавление. От незнания – человек порабощается. Параллель – СК44.
Снова автор ошибочно указывает, что мигрируют Души. Души не мигрируют, они продолжают смотреть другие фильмы, не выходя из кинотеатра. То же самое в фразе «человек порабощается». Нет такого в сāн̇кхье. Человек – это всего лишь танцовщица, которую наблюдает Душа. Человек не может порабощаться или освобождаться. Человек – это то, от чего надлежит освободиться.
37-38 Ещё одна довольно странная концепция, выпущенная, видимо, в сторону пӯрва-мимансаков:
«Если для тебя обеспечивающими свободу признаются жертвоприношения, выполненные с пониманием того, что всё участвующее в жертвоприношении есть бог, то получается ситуация утраты статуса жертвоприношения, поскольку смысл мантры оказывается переиначен (т.е. молитвы наполнены новым смыслом, новыми представлениями). Так что такие праведные занятия как жертвоприношение, результативные в сам̇сāрах, должны выполняться, кроме запрещённых (? निषिद्धेभ्यः अपि), как выступающие основанием людскому процветанию».
Текст плохо пропечатан, конечный додых отсутствует повсеместно. В оригинале значилось अन्यथा–कृते, но по смыслу должен стоять исходный падеж. Т.е.:  [главное предложение: अयज्ञत्व–प्रसङ्गः स्यात्,] [придаточное причины, почему так?: मन्त्र–अर्थस्य अन्यथा–कृतेः]. Вообще, стих брахмāрпанам из Гӣты комментировался Щан̇карой очень подробно и глубоко. Возможно, если покапаться в его Гӣта-бхāшье, то мы найдём корни идей, озвученных в данных строфах.
Почему сам̇сāры взяты во множественном числе, остаётся только догадываться. В заключительной строке снова слово पुंसां употребляется в мирском смысле, тогда как в сāн̇кхье оно означает Душу, к которой описываемое не приложимо. Это показывает, насколько сложно сделать даже простенький некритичный обзор системы мысли, которую ты не сделал своей картиной мира.
Едва ли можно признать удачным такое невнятное в смысловом плане окончание раздела. Ну да ладно, что имеем, то имеем.
Захотелось посмотреть, как сāн̇кхью воспринимали со стороны. Что называется, сместить фокус. И взгляд упал на первый подвернувшийся под руку файл. Есть ещё несколько текстов на этот счёт, я посмотрю, если язык там простой, то может тоже выложу в таком же стиле.
Вместо заключения – несколько общих замечаний.
Материал подан обзорно и некритично. Это, с одной стороны хорошо, с другой стороны, вроде как лишено особого смысла. Примерно как современные обзорные труды по истории философии.
Содержание строится на пересказе избранных мест Сāн̇кхья-кāрик, однако их автор остаётся неназванным. Вместо этого приводятся два полумифических персонажа: Капила и Патан̃жали. Но на простом упоминании автор текста не останавливается: он объявляет Капилу Вāсудевой (Кр̊шн̣ой), а Патан̃жали – Анантой Щешей (мифический змей, на котором возлегает предвечный Господь Вишн̣у). Вкупе с тем, что автор не подвергает воззрение сāн̇кхьи никакой критике, можно утверждать, что он разделял данное учение в той или иной форме, допустим, в форме еретической сāн̇кхьи бхагаватов (представлена в Третьей Песни Бхагавата-пурāн̇ы).
Само содержание учения раскрыто совершенно типичным образом, но, увы, из него упущено более восьмидесяти процентов самого главного содержания. Причём, точно такая же подача присутствует во всех западных научных монографиях. Почему я так уверенно называю цифру? Потому что сāн̇кхья состоит из шестидесяти тем-топиков. Из них пятьдесят – это т.н. пратьяя-сарга или ‘концептуальное миропорождение’. Найдите мне хоть одну монографию, в которой эта тема раскрывается. То-то же.
Некоторые затронутые темы несут на себе явно пост-канонический отпечаток, что объяснимо поздней датировкой текста. Ну и колофону тоже верить не стоит.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *