ПТ (Пу) III.7 — Неприветливые лебеди

* Пословный перевод * Связный перевод * Голые кости *

भूतान् यः न अनुगृह्णाति,
(1) हि आत्मनः शरण–आगतान्।
भूत–अर्थाः तस्य नश्यन्ति
हंसाः पद्म–वने यथा॥
अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने राजा चित्ररथः नाम। तस्य योधैः सुरक्ष्यमाणं पद्मसरः नाम सरस् तिष्ठति। तत्र च प्रभूताः जाम्बूनदमयाः हंसाः तिष्ठन्ति। षण्मासे षण्मासे पिच्छम् एकैकं त्यजन्ति।
अथ तत्र सरसि सौवर्णः बृहत्पक्षी समायातः, तैः च उक्तः–
– अस्माकं मध्ये त्वया न वास्तव्यम्, येन कारणेन अस्माभिः षण्मास–अन्त–पिच्छ–एकदान–दात्या गृहीतम् एतत् सरः। एवं च, किं बहुना, (2) परस्पर–द्वैधम् उत्पन्नम्।
सः च राज्ञः शरणं गतः अब्रवीत्–
– देव, एते पक्षिणः एवं वदन्ति– यत् अस्माकं, राजा किं करिष्यति? न कस्यापि आवासं दद्मः। मया च उक्तम्– न शोभनं युष्माभिः अभिहितम्। अहं गत्वा, राज्ञे निवेदयिष्यामि। एवं स्थिते देवः प्रमाणम्।
ततः राजा भृत्यान् अब्रवीत्–
– भोः, गच्छत। सर्वान् पक्षिणः, गतासून् कृत्वा, शीघ्रम् आनयत।
राज–आदेश–अनन्तरम् एव प्रचेलुः ते।
अथ लगुड–हस्तान् राजपुरुषान् दृष्ट्वा तत्र एकेन पक्षिणा वृद्धेन उक्तम्–
– भोः, स्वजनाः! न शोभनम् आपतितम्। ततः सर्वैः एकमती–भूय शीघ्रम् उत्पतितव्यम्। तैः च तथा अनुष्ठितम्॥

(1) «हि आत्मनः शरण–आगतान्» вставил вместо изначально непереводимого (в контексте) «गृह्णाति शरणागतम्». Замену взял из рецензии Simplicior (подвид H). У Хертеля к тексту разночтений в данной части не приводится.
(2) परस्पर–द्वैधम् вставил вместо परस्परं द्वैधम्. Взял из разночтений.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *