ПТ (Пу) II.1 — Сказ о бхарунде

Мой перевод включён приложением в статью:
«К вопросу о соотношении редакций Панчатантры на основе «Сказа о двуглавой птице».

371 зн.

एक–उदाराः पृथक्–ग्रीवाः
अन्य–अन्य–फल–भक्षिणः।
असंहताः विनश्यन्ति
भारुण्डाः इव पक्षिणः॥
इह हि कस्मिंश्चित् सरसि भारुण्डाः नाम पक्षिणः प्रतिवसन्ति स्म। तेषाम् उदरम् एकं, ग्रीवे च द्वे पृथक् पृथक् भवतः।
अथ तेषां मध्यात् कस्यापि पक्षिणः स्वेच्छया विचरतः एकया ग्रीवया क्वापि अमृतं प्राप्तम्।
अथ द्वीतियया अभिहितम्–
– मम अपि अर्धं देहि!
अथ यदा तया न दत्तम्, तदा द्वितीय–ग्रीवया कोपात् कुतोऽपि अन्विष्य, भक्षिते विषे, एक–उदरत्वात् मृत्युः अभवत्॥

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *