व्या॰ भा॰ २.३६

॥२.३६॥ धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः । स्वर्गंप्राप्नुहीति स्वर्गं प्राप्नोति । अमोघाऽस्य वाग्भवति ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *