व्या॰ भा॰ २.३८

॥२.३८॥ यस्य लाभादप्रतिघान्गुणानुत्कर्षयति । सिध्दश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थो भवतीति ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *