व्या॰ भा॰ २.३९

॥२.३९॥ अस्य भवति । कोहमासं कथमहमासं किंस्विदिदं कथं स्विदिदं के वा भविष्यामः कथं वा भविष्याम इत्येवमस्य पूर्वान्तपरान्तमध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपावर्तते । ता यमस्थैर्ये सिध्दयः । नियमेषु वक्ष्यामः –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *