व्या॰ भा॰ २.४१

॥२.४१॥ भवन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सत्त्वशुध्दिस्ततः सौमनस्यं तत कायं तत इन्द्रियजयस्ततश्चाऽऽत्मदर्शनयोग्यत्वं बुध्दिसत्त्वस्य भवतीत्येच्छौचस्थैर्यादधिगम्यत इति ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *