व्या॰ भा॰ २.४२

॥२.४२॥ तथा चोक्तम् ॥ यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् । तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम्॥इति॥४२॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *