व्या॰ भा॰ २.४३

॥२.४३॥ निरर््वत्यमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्ध्यावरणमलं तदावरणमलापगमात्कायसिध्दिरणिमाद्या । तथेन्द्रियसिध्दिर्दूराच्छ्रवर्णादर्शनाद्येति ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *