व्या॰ भा॰ २.४५

॥२.४५॥ ईश्वरार्पितसर्वभावस्य समाधिसिध्दिर्यया सर्वमीप्सितमवितथं जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति । उक्ताः सह सिध्दिभिर्यमनियमाः । आसनादीनि वक्ष्यामः । तत्र –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *