व्या॰ भा॰ २.४७

॥२.४७॥ भवतीति वाक्यशेषः । प्रयत्नोपरमात्सिध्यत्यासनं येन नाङ्गमेजयो भवति । अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निर्वर्तयतीति ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *