व्या॰ भा॰ २.५४

॥२.५४॥ स्वविषयसंप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे चित्तवन्निरुध्दानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरमपेक्षन्ते । यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुध्दानीत्येष प्रत्याहारः ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *