व्या॰ भा॰ ४.०१

॥४.१॥ देहान्तरिता जन्मना सिध्दिः । ओषधिभिरसुरभवनेषु रसायनेनेत्येवमादिः । मन्त्रैराकाशगमनाणिमादिलाभः । तपसा संकल्पसिध्दिः, कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवमादि । समाधिजाः सिध्दयो व्याख्याताः । तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम् –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *