व्या॰ भा॰ ४.०२

तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातिपरिणतानाम्—

जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥ २ ॥

पूर्वपरिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूर्वावयवानुप्रवेशाद्भवति । कायेन्द्रियप्रकृतयश्च स्वं स्वं विकारमनुगृह्णन्त्यापूरेण धर्मादिनिमित्तमपेक्षमाणा इति ॥ २ ॥

तत्र काय+इन्द्रियाणाम् अन्य+जाति+परिणतानाम्—
पूर्व+परिणाम+आपायः उत्तर+परिणाम+उप–जनः तेषाम् अपूर्व+अवयव+अनु–प्रवेशात् भवति ।
काय+इन्द्रिय+प्र–कृतयः च स्वम् स्वम् विकारम+अनु–गृह्णन्ति आपूरेण धर्म–आदि+निमित्तम् अपेक्षमाणाः इति ॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *