व्या॰ भा॰ ४.०४

॥४.४॥ अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माणचित्तानि करोति, ततः सचित्तानि भवन्ति ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *