व्या॰ भा॰ ४.०५

॥४.५॥ बहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति सर्वचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *