व्या॰ भा॰ ४.१३

॥४.१३॥ ते खल्वमी त्र्यध्वानो धर्मा वर्तमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः सूक्ष्मात्मानः षडविशेषरूपाः । सर्वमिदं गुणानां सन्निवेशविशेषमात्रमिति परमार्थतो गुणात्मानः । तथा च शास्त्रनुशासनम् ॥ गुणानां

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *