व्या॰ भा॰ ४.२६

॥४.२६॥ तदानीं यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमज्ञाननिम्नमासीत्तदस्यान्यथा भवति कैवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिम्नमिति ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *