व्या॰ भा॰ ४.२८

॥४.२८॥ यथा क्लेशा दग्धबीजभावा न प्ररोह समर्था भवन्ति यथा ज्ञानाग्निना दग्धबीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूर्भवति । ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधिकारसमाप्तिमनुशेरत इति न चिन्त्यन्ते ।

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *