व्या॰ भा॰ ४.३२

॥४.३२॥ तस्य धर्ममेघस्योदयात्कृतार्थानां गुणानां परिणामक्रमः परिसमाप्यते । न हि कृतभोगापवर्गाः परिसमाप्तक्रमाः क्षणमप्यवस्थातुमुत्सहन्ते । अथ कोऽयं क्रमो नामेति –

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *