यो॰ सू॰ ३.१२

शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥
[1971] ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *