यो॰ सू॰ ३.२२

एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तम्
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानम्
अरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥
[1911] делит 3.22 натрое

[1924] सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म्मतत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥
[1952, 1971] सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *