यो॰ सू॰ ३.२५

प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् ॥ २५ ॥
[1952] प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् ॥ २५ ॥

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *